Γεμάτος εμπόδια ο δρόμος για τις εκλογές για τα άτομα με αναπηρία

Ο σεβασμός των δικαιωμάτων των ΑΜεΑ ξεκινάει από τον καθένα μας και κυρίως από το ίδιο το κράτος. Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία αναφέρεται μεταξύ άλλων στο θέμα της προσβασιμότητας. Και ενώ συνήθως η λέξη προσβασιμότητα φέρνει στο μυαλό μας πεζοδρόμια, ράμπες κ.λπ., αυτές τις μέρες στο μυαλό μας έρχονται εκλογικά κέντρα και θάλαμοι ψηφοφορίας.

Ο σεβασμός στο ΑΜεΑ προϋποθέτει και μέτρα που να επιτρέπουν σε κάθε πολίτη να συμμετέχει ανεμπόδιστα σε εκλογικές διαδικασίες. Ενώ, όμως, σε άλλες χώρες υπάρχει η δυνατότητα για ηλεκτρονική ψηφοφορία, άσκηση του δικαιώματος με τη χρήση νοηματικής γλώσσας και ψηφοδέλτια σε γραφή Braille, στην Κύπρο απέχουμε πολύ!

Του Κωνσταντίνου Ζαχαρίου

Μεγάλα εμπόδια καλούνται να ξεπε­ράσουν τα άτομα με αναπηρίες προκει­μένου να ασκήσουν τα εκλογικά τους δικαιώματα, αφού το κράτος περιορίζε­ται μόνο στα πολύ βασικά όσον αφορά την παραχώρηση των διευκολύνσεων που απαιτούνται για την ίση πρόσβαση όλων των πολιτών. Αντίθετα, σε άλλες χώρες της ΕΕ παραχωρούνται σημα­ντικές διευκολύνσεις, όπως προκύπτει από έκθεση η οποία ετοιμάστηκε από την αρμόδια υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Πιο συγκεκριμένα, στην Κύπρο απαι­τείται η φυσική παρουσία του εκλογέα στο προκαθορισμένο εκλογικό κέντρο, το οποίο έχει οριστεί από την αρμόδια κρατική υπηρεσία, ανάλογα με τη διεύ­θυνση της διαμονής του. Αντίθετα, σε πολλά χώρες της ΕΕ δίνονται και άλλες επιλογές (είτε σε όλους τους πολίτες είτε στοχευμένα στα άτομα με αναπηρίες), όπως η επιστολική ψήφος, η δυνατότη­τα άσκησης του εκλογικού δικαιώματος εκ των προτέρων, η δυνατότητα ψήφι­σης διά αντιπροσώπου και η δυνατότη­τα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

Επίσης, τα μόνα εργαλεία τα οποία αξιοποιούνται στην Κύπρο και μπορούν να θεωρηθούν ως υποβοηθητικά για τα άτομα με αναπηρία, είναι όσα ισχύουν για όλους τους ψηφοφόρους: Η εκτύ­πωση των ψηφοδελτίων σε μεγάλο μέ­γεθος, η εύκολη πρόσβαση στις κάλπες και στους εκλογικούς θαλάμους και η ελευθερία στην επιλογή της βοήθειας που χρειάζεται το κάθε πρόσωπο.

Σε άλλες χώρες αξιοποιούνται πολύ περισσότερα εργαλεία για την παροχή βοήθειας στα άτομα με αναπηρία, όπως τα διαφορετικά πρότυπα στην εκτύπω­ση των ψηφοδελτίων ανάλογα με το είδος της αναπηρίας, η χρήση μεγεθυ­ντικών φακών, η διασφάλιση επαρκούς φωτισμού, η ηχητική περιγραφή του ψηφοδελτίου, η δυνατότητα χρήσης της νοηματικής γλώσσας, η εκτύπωση ψη­φοδελτίων σε γραφή Braille, η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος μέσω κι­νητών μονάδων και η επιλογή άλλου εκλογικού κέντρου απ’ αυτό το οποίο έχει οριστεί από την αρμόδια κρατική υπηρεσία.

Τι ισχύει σε άλλες χώρες

Οι διευκολύνσεις οι οποίες δίνονται στα άτομα με αναπηρία στις υπόλοιπες χώρες είναι οι ακόλουθες:

Λιθουανία: Υπάρχει η δυνατότη­τα της επιστολικής ψήφου, καθώς και της άσκησης του εκλογικού δικαιώμα­τος εκ των προτέρων. Επίσης, δίνονται τα εργαλεία της χρήσης διαφορετικών προτύπων ψηφοδελτίων ανάλογα με το είδος της αναπηρίας, χρήσης μεγεθυντι­κών φακών, ηχητικής περιγραφής του ψηφοδελτίου, χρήσης της νοηματικής γλώσσας και άσκησης του εκλογικού δικαιώματος σε κινητές μονάδες που έρχονται στο χώρο του εκλογέα.

Βέλγιο: Υπάρχει η δυνατότητα της επιστολικής ψήφου και της ψήφισης μέσω αντιπροσώπου, καθώς και τα ερ­γαλεία της χρήσης διαφορετικών προ­τύπων ψηφοδελτίων και μεγεθυντικών φακών και ηχητικής περιγραφής του ψηφοδελτίου.

Ισπανία: Υπάρχει η δυνατότητα της επιστολικής ψήφου. Επίσης, δίνονται τα εργαλεία της χρήσης διαφορετικών προτύπων και μεγεθυντικών φακών, ηχητικής περιγραφής του ψηφοδελτίου, χρήσης της νοηματικής γλώσσας και χρήσης ψηφοδελτίων σε γραφή Braille.

Ιρλανδία: Δίνονται τα εργαλεία της χρήσης διαφορετικών προτύπων, χρή­σης ψηφοδελτίων σε γραφή Braille και ψήφισης σε κινητές μονάδες.

Ολλανδία: Υπάρχει η δυνατότητα για άσκηση του εκλογικού δικαιώματος μέσω αντιπροσώπου. Επίσης, δίνονται τα εργαλεία της χρήσης μεγεθυντικών φακών και χρήσης της νοηματικής γλώσσας.

Εσθονία: Υπάρχει η δυνατότητα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, καθώς και της άσκησης του εκλογικού δικαιώμα­τος εκ των προτέρων. Επίσης, δίνονται τα εργαλεία της χρήσης μεγεθυντικών φακών και της νοηματικής γλώσσας, καθώς και της ψήφισης σε κινητές μο­νάδες.

Κροατία: Υπάρχει η δυνατότητα της χρήσης διαφορετικών προτύπων ανάλο­γα με το είδος της αναπηρίας, ηχητικής περιγραφής του ψηφοδελτίου, χρήσης της νοηματικής γλώσσας και ψήφισης σε κινητές μονάδες.

Ουγγαρία: Υπάρχει η δυνατότητα της επιστολικής ψήφου. Επίσης, δίνο­νται τα εργαλεία της χρήσης διαφορε­τικών προτύπων ψηφοδελτίων, χρήσης ψηφοδελτίων σε γραφή Braille και ψή­φισης σε κινητές μονάδες.

Λουξεμβούργο: Υπάρχει η δυνατό­τητα της επιστολικής ψήφου. Επίσης, δίνονται τα εργαλεία της χρήσης δια­φορετικών προτύπων, ηχητικής περι­γραφής του ψηφοδελτίου, χρήση ψηφο­δελτίων σε γραφή Braille, ψήφισης σε κινητές μονάδες.

Σλοβενία: Υπάρχει η δυνατότητα της επιστολικής ψήφου και της εκ των προτέρων ψηφοφορίας. Επίσης, δίνο­νται τα εργαλεία της χρήσης διαφορετι­κών προτύπων και ψήφισης σε κινητές μονάδες.

Αυστρία: Υπάρχει η δυνατότητα της επιστολικής ψήφου. Επίσης, δίνονται τα εργαλεία της χρήσης διαφορετικών προτύπων και ψήφισης σε κινητές μο­νάδες.

Γερμανία: Υπάρχει η δυνατότητα της επιστολικής ψήφου. Επίσης, δίνονται τα εργαλεία της χρήσης διαφορετικών προ­τύπων, χρήσης της νοηματικής γλώσσας και επιλογής εκλογικού κέντρου.

Δανία: Υπάρχει η δυνατότητα της εκ των προτέρων ψηφοφορίας. Επίσης, δί­νονται τα εργαλεία της χρήσης μεγεθυ­ντικών φακών και ψήφισης σε κινητές μονάδες.

Φινλανδία: Υπάρχει η δυνατότητα της επιστολικής ψήφου και της εκ των προτέρων ψήφισης. Επίσης, δίνονται τα εργαλεία της χρήσης διαφορετικών προτύπων ανάλογα με το είδος της ανα­πηρίας, χρήσης μεγεθυντικών φακών, ψήφισης σε κινητές μονάδες.

Τσεχία: Δίνονται τα εργαλεία της ηχητικής περιγραφής του ψηφοδελτίου και ψήφισης σε κινητές μονάδες.

Γαλλία: Υπάρχει η δυνατότητα της επιστολικής ψήφου, ψηφοφορία μέσω αντιπροσώπου, ψηφοφορία μέσω δια­δικτύου και ηχητικής περιγραφής του ψηφοδελτίου.

Λετονία: Δίνονται τα εργαλεία της ηχητικής περιγραφής του ψηφοδελτίου και ψήφισης σε κινητές μονάδες.

Πολωνία: Υπάρχει η δυνατότητα της επιστολικής ψήφου, της ψηφοφορίας μέσω αντιπροσώπου και της χρήσης δι­αφορετικών προτύπων.

Πορτογαλία: Υπάρχει η δυνατότητα της ψηφοφορίας μέσω αντιπροσώπου. Επίσης, δίνονται τα εργαλεία της χρή­σης διαφορετικών προτύπων, χρήσης ψηφοδελτίων σε γραφή Braille, ψήφι­σης σε κινητές μονάδες.

Σουηδία: Υπάρχει η δυνατότητα της επιστολικής ψήφου και της ψήφισης μέσω αντιπροσώπου. Επίσης, δίνονται τα εργαλεία της χρήσης μεγεθυντικών φακών, χρήσης ψηφοδελτίων σε γραφή Braille, ψήφισης σε κινητές μονάδες.

Βουλγαρία: Δίνονται η δυνατότητα της ψήφισης σε κινητές μονάδες.

Ιταλία: Δίνονται η δυνατότητα της ψήφισης σε κινητές μονάδες.

Μάλτα: Υπάρχει η δυνατότητα της εκ των προτέρων ψηφοφορίας. Επίσης, δίνονται τα εργαλεία των διαφορετικών προτύπων και χρήσης ψηφοδελτίων σε γραφή Braille.

Ρουμανία: Υπάρχει η δυνατότητα της επιστολικής ψήφου και της ψήφι­σης σε κινητές μονάδες.

Σλοβακία: Υπάρχει η δυνατότητα της ψήφισης σε κινητές μονάδες.

Ελλάδα: Δεν δίνεται άλλη δυνατότη­τα πέραν της φυσικής παρουσίας, ενώ τα μόνα εργαλεία που παρέχονται στα άτομα με αναπηρίες είναι τα μίνιμουμ που ισχύουν σε όλες τις χώρες και αφο­ρούν την εύκολη πρόσβαση σε εκλογι­κούς θαλάμους και στις κάλπες. Είναι η μόνη χώρα στην οποία -μαζί με την Κύπρο- δεν δίνονται σχεδόν καθόλου δι­ευκολύνσεις προς τα άτομα με αναπηρία προκειμένου να μπορέσουν να ασκή­σουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Σχέδιο επιχορήγησης διακοπών για ΑμεΑ για το 2024

Το Σχέδιο Επιχορήγησης Διακοπών για Άτομα με Αναπηρίες, το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 10/05/2022, για διακοπές που θα πραγματοποιηθούν εντός του 2024 θα λειτουργήσει για το 2024, σύμφωνα με το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες (ΤΚΕΑΑ).

Σε ανακοίνωση του Τμήματος αναφέρεται ότι η παραλαβή αιτήσεων θα ξεκινήσει από τις 11 Μαρτίου 2024 και θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2024 ή μέχρι εξαντλήσεως του κονδυλίου για το συγκεκριμένο Σχέδιο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τον οδηγό του Σχεδίου Επιχορήγησης Διακοπών για Άτομα με Αναπηρίες καθώς και το έντυπο αίτησης: από την ιστοσελίδα του Τμήματος: www.dmsw.gov.cy/dsid και από τα Κέντρα Αξιολόγησης Αναπηρίας του ΤΚΕΑΑ: στη Λευκωσία, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ’ 67, 2220 Λατσιά, στη Λεμεσό, Αποστόλου Ανδρέα 11, Hyper Tower, Κατάστημα 1, 4007 Μέσα Γειτονιά, και στη Λάρνακα, Ακροπόλεως 25 & Χανίων, 7000 Μενεού καθώς και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη σε όλες τις πόλεις.

«Είναι ευθύνη των δικαιούχων να βεβαιώνονται ότι τα ξενοδοχεία/τουριστικά καταλύματα είναι εγκεκριμένα από το Υφυπουργείο Τουρισμού, καθώς και ότι χρεώνουν τις συνήθεις χρεώσεις για την περίοδο. Το Τμήμα θα διενεργεί ελέγχους σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης από τις συνήθεις τιμές χρέωσης για την περίοδο, και θα αναπροσαρμόζει το ποσό πληρωμής ανάλογα», προστίθεται.

Καμία πληρωμή δεν θα γίνεται σε τραπεζικό λογαριασμό πέραν από αυτόν του άμεσα δικαιούχου ή των κηδεμόνων του, σε περίπτωση ανήλικου δικαιούχου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται, ανάλογα με την επαρχία διαμονής τους, στα τηλέφωνα επικοινωνίας 22815015/082 για την Επαρχία Λευκωσίας, 25729131 για τις Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου και 24205975 για τις Επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου.

Κατερίνα Σαράντη: «Το λέω με υπερηφάνια ότι ανήκω στο αναπηρικό κίνημα»

Στο σημερινό επεισόδιο Όταν η ζωή σου δίνει λεμόνια φιλοξενώ την πρωταθλήτρια παρατριάθλου, Κατερίνα Σαράντη, που γεννήθηκε με ημιμέλεια κνήμης άμφω τελικής, αφού κατά την εμβρυογέννηση, τα πόδια της από τα γόνατα και κάτω αναπτύσσονται ημιτελώς. Από τότε που ήταν βρέφος μέχρι τα 18 της υποβλήθηκε σε δεκάδες χειρουργικές επεμβάσεις. 

Η Κατερίνα Σαράντη γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Ρόδο και από μικρή της άρεσε ο αθλητισμός. Στο σχολείο, κάποιος γυμναστής της την συμβούλευσε να πάρει απαλλαγή από το μάθημα της Γυμναστικής, γιατί θα της έριχνε τον μέσο όρο των βαθμών της. Στα 17 της και μετά από ένα ταξίδι στη Φινλανδία, συνειδητοποίησε ότι μπορεί να κάνει όποιο άθλημα ήθελε, ακριβώς όπως όλοι οι άλλοι.

Σήμερα σπουδάζει Ιατρική και είναι πρωταθλήτρια παρατρίαθλου, ονειρεύεται έναν κόσμο και μια Ελλάδα με ευκολίες και προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρία, ακριβώς όπως γίνεται στις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις.

Κατερίνα Σαράντη: «Το να βγεις έξω στον δρόμο στην Ελλάδα με αμαξίδιο είναι ένας Γολγοθάς με εμπόδια».

Πώς πρέπει να αναφέρεται ο κόσμος σε εκείνη αλλά και στα υπόλοιπα άτομα με αναπηρία;

«Οι αναφορές σε εμάς ως άτομα με ειδικές δεξιότητες είναι μισαναπηρικές. Δεν είναι θέμα τι πιστεύει για εμάς ο καθένας, οι λέξεις έχουν τη σημασία τους. Το λέω με περηφάνια, ότι ανήκω στο αναπηρικό κίνημα». 

«Πολλοί άνθρωποι βλέπουν τα δικαιώματά μας ως πολυτέλεια, είναι υποχρέωση ενός κράτους ισονομίας να μας τα παρέχει». 

Το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας ανακοινώνει την παγκύπρια επέκταση του προγράμματος «Κοινωνικός Λειτουργός της Γειτονιάς»

Σε παγκύπρια επέκταση του προγράμματος «Κοινωνικός Λειτουργός της Γειτονιάς» προχωρεί το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας.

Το πρόγραμμα, που εντάσσεται στο Έργο «Αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζεται από το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας από τον Απρίλιο του 2023, σε πιλοτική βάση, σε οκτώ Δήμους και Κοινότητες Ορεινών Περιοχών, με πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα, τα οποία παρουσίασε σήμερα η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας κα Μαριλένα Ευαγγέλου σε συνάντησή της με τον Πρόεδρο της Ένωσης Δήμων κ. Ανδρέα Βύρα και τον Πρόεδρο της Ένωσης Κοινοτήτων κ. Ανδρέα Κιτρομηλίδη.

Στις δηλώσεις της η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας ανέφερε ότι το πρόγραμμα του «Κοινωνικού Λειτουργού της Γειτονιάς» έχει αγκαλιαστεί από τους πολίτες και ο στόχος για τον οποίον έχει δημιουργηθεί φαίνεται να έχει επιτευχθεί. Στόχος του προγράμματος, όπως ανέφερε η κα Ευαγγέλου, είναι η αμεσότητα στην ανταπόκριση των αναγκών των πολιτών, έτσι ώστε να έρθουμε πιο κοντά στις ανάγκες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κόσμος και να ανταποκρινόμαστε καλύτερα και πιο άμεσα σε αυτές.

Μέσα από αυτό το πρόγραμμα, σύμφωνα με την κα Ευαγγέλου, έχει αναδειχθεί και αποδειχθεί εμπράκτως ότι οι συνέργειες, ειδικότερα με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και το Κράτος ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στις κοινωνικές υπηρεσίες, είναι πάρα πολύ σημαντικές και καίριες, διότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι ο εγγύτερος θεσμός προς τους πολίτες. Δήλωσε, τέλος, βέβαιη ότι θα υπάρξει ανταπόκριση και από άλλους Δήμους και Κοινότητες.

(ΜΘ/ΕΠ/ΜΣ)

Η διασύνδεση αναπηρικού με ΕΕΕ έχει στρεβλώσεις, λέει η Επίτροπος Διοικήσεως

«Οι δημόσιες υπηρεσίες να καταλήγουν σε εύλογες λύσεις και να αποφεύγουν την οποιαδήποτε ταλαιπωρία των πολίτων»

Η διασύνδεση της καταβολής αναπηρικού επιδόματος με το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα δημιουργεί στρεβλώσεις, αναφέρει σε έκθεσή της η Επίτροπος Διοικήσεως Μαρία Στυλιανού Λοττίδη, σημειώνοντας παράλληλα ότι οι δημόσιες υπηρεσίες, και ιδίως αυτές που έχουν ταχθεί να υπηρετούν τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, θα πρέπει να επιδιώκουν, στα πλαίσια της διακριτικής τους ευχέρειας, να καταλήγουν σε εύλογες λύσεις και να αποφεύγουν την οποιαδήποτε ταλαιπωρία των πολίτων.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει “η ΧΧ, στις 28 Ιουλίου 2022, υπέβαλε παράπονο κατά της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (ΥΔΕΠ), σε σχέση με παράλειψη λήψης απόφασης επί της αίτησής της για παροχή Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (Ε.Ε.Ε.) – Αναπηρικού Επιδόματος”.

Στις διαπιστώσεις της έκθεσης αναφέρεται ότι ο σύζυγος της παραπονούμενης, ο οποίος είναι καρκινοπαθής με πολύ επιβαρυμένη κατάσταση υγείας, στις 15 Δεκεμβρίου 2020 υπέβαλε αίτηση για ΕΕΕ. Η αίτηση απορρίφθηκε δεκατρείς μήνες αργότερα. Ένσταση κατά της απόρριψης δεν εξετάστηκε επειδή κρίθηκε εκπρόθεσμη.

Στο μεταξύ, αίτηση για ΕΕΕ υποβλήθηκε και από την ίδια την παραπονούστα πλαίσια της οποίας η παραπονούμενη παραπέμφθηκε στο ΤΚΕΑΑ για αξιολόγηση αναπηρίας και κρίθηκε ως άτομο με αναπηρία και δικαιούχος ΕΕΕ και αναπηρικού επιδόματος. Η εν λόγω αίτηση δεν φαίνεται να εξετάστηκε ποτέ από την ΥΔΕΠ, ούτε η παραπονούμενη ή το Γραφείο μας έλαβε οποιαδήποτε σχετική πληροφόρηση.

«Και εάν όμως είχε εξεταστεί, πιθανόν να απορριπτόταν για τον ίδιο λόγο που είχε απορριφθεί και η αίτηση του συζύγου της, δηλαδή λόγω αποξένωσης ακίνητης ιδιοκτησίας, η οποία δεν κρίθηκε από την ΥΔΕΠ ως επιβεβλημένη ή αναγκαία», αναφέρεται.

Η αποξένωση όμως, σημειώνεται στην έκθεση, αφορούσε στην ταράτσα της κυρίας οικίας της παραπονούμενης που παραχωρήθηκε στην κόρη της, για σκοπούς ανέγερσης δικής της οικίας, και όχι για οποιοδήποτε άλλο λόγο και την απόλαυση οποιουδήποτε οφέλους.

«Είναι προφανές πως σε περίπτωση που η παραπονούμενη δεν είχε προχωρήσει στην εν λόγω δωρεά προς την κόρη της με την υπογραφή για άδεια οικοδομής, η ακίνητη ιδιοκτησία η οποία θα κατείχε θα ήταν και πάλι, μόνο η κύρια κατοικία της, δεδομένου ότι η ταράτσα της δεν αποτελεί ξεχωριστή ακίνητη ιδιοκτησία και, επομένως, η παραπονούμενη θα πληρούσε τους όρους της νομοθεσίας περί παροχής ΕΕΕ», αναφέρεται.

«Από τα πιο πάνω, προκύπτει κατ’ αρχάς ότι η ΥΔΕΠ παραβίασε τη νομική υποχρέωσή της να εξετάσει την αίτηση της παραπονούμενης και μάλιστα εντός εύλογου χρόνου, γεγονός που συνεπάγεται παράλειψη οφειλομένης νόμιμης ενέργειας και κατ’ επέκταση παραβίαση της αρχής της νομιμότητας», προστίθεται.

Δεδομένου, μάλιστα, σημειώνεται, ότι η παραπονούμενη είναι άτομο με αναπηρίες, η παράλειψη εξέτασης και αξιολόγησης της αίτησής της για οικονομική στήριξη από το κράτος συνεπάγεται και παραβίαση του δικαιώματός της σε επαρκές επίπεδο ζωής και κοινωνική προστασία, όπως αυτό κατοχυρώνεται στη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες.

«Κρίνω σκόπιμο, στο σημείο αυτό, να επαναλάβω τη θέση μου ότι η διασύνδεση της καταβολής αναπηρικού επιδόματος με το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα δημιουργεί στρεβλώσεις, όπως αυτήν που διαπιστώνεται στην παρούσα περίπτωση, και οδηγεί συχνά στη στέρηση από τα άτομα με αναπηρίες ενός βασικού επιπέδου προστασίας που θα τα βοηθά να απολαμβάνουν συγκρίσιμο επίπεδο ζωής με αυτό των ανθρώπων χωρίς αναπηρίες και θα τα προστατεύουν από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό», αναφέρει η Επίτροπος Διοίκησης στην έκθεσή της.

Αναμένω, συναφώς, προσθέτει, ότι με τη νομοθεσία, η οποία ετοιμάζεται αυτή τη στιγμή από το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, σε διαβούλευση με την Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων, θα διασφαλιστεί η δημιουργία ενός νέου πλαισίου που θα εγγυάται και θα προστατεύει στο μέγιστο το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρίες σε επαρκές επίπεδο ζωής και κοινωνική προστασία.

Όσον αφορά στο γεγονός ότι η παραχώρηση από την παραπονούμενη στην κόρη της της ταράτσας της κύριας οικίας της κρίθηκε από την ΥΔΕΠ ως μη επιβεβλημένη/αναγκαία αποξένωση ακίνητης περιουσίας και θεωρήθηκε ως λόγος απόρριψης της αίτησης του συζύγου της, «αφενός διαφαίνεται μια πεπλανημένη αντίληψη στο τι συνιστά αποξένωση περιουσίας εφόσον η ταράτσα δεν διαχωρίζεται απο το υπόλοιπο ακίνητο,όταν μάλιστα παραχωρείται ως συγκατάθεση για ανέγερση οικείας απο κατιόντες (κόρη) του δικαιούχου, αφετέρου συνιστά μία ιδιαίτερα αυστηρή ερμηνεία της σχετικής νομοθεσίας, η οποία παραβιάζει τόσο το πνεύμα του περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμου, ο οποίος αποσκοπεί στη στήριξη των κοινωνικά αδύναμων ομάδων, όσο και τις αρχές της χρηστής διοίκησης, που επιβάλλουν στα διοικητικά όργανα, να ενεργούν σύμφωνα με το περί δικαίου αίσθημα, ώστε κατά την εφαρμογή των σχετικών νομοθετικών διατάξεων σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση να αποφεύγονται ανεπιεικείς και άδικες λύσεις».

«Επαναλαμβάνω, δε, αυτό που υποδείχθηκε και πιο πάνω, ότι δηλαδή εάν η παραπονούμενη δεν είχε προχωρήσει στην εν λόγω δωρεά, η ακίνητη ιδιοκτησία η οποία θα κατείχε θα ήταν και πάλι μόνο η κύρια κατοικία της, δεδομένου ότι η ταράτσα της δεν αποτελεί ξεχωριστή ακίνητη ιδιοκτησία, και επομένως θα πληρούσε τους όρους της νομοθεσίας περί παροχής ΕΕΕ», σημειώνει η κ. Λοττίδη.

Επίσης, προσθέτει, αποτελεί συνήθη πρακτική στην κυπριακή πραγματικότητα η ταράτσα ενός σπιτιού να παραχωρείται από τους γονείς στα παιδιά τους για ανέγερση κατοικίας και είναι πολύ σπάνιο αυτή να πωληθεί σε τρίτους.

«Υπό το φως των πιο πάνω, κρίνω σκόπιμο να υπογραμμίσω ότι οι δημόσιες υπηρεσίες, και ιδίως αυτές που έχουν ταχθεί να υπηρετούν τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, θα πρέπει να επιδιώκουν, στα πλαίσια της διακριτικής τους ευχέρειας, να καταλήγουν σε εύλογες λύσεις και να αποφεύγουν την οποιαδήποτε ταλαιπωρία των πολίτων. Θα πρέπει να εφαρμόζουν το νόμο εξατομικευμένα, λαμβάνοντας τα πραγματικά περιστατικά κάθε περίπτωσης προς όφελος των πολιτών», επισημαίνει.

Στην προκειμένη περίπτωση, σημειώνει, η ΥΔΕΠ απέτυχε να ανταποκριθεί στα πιο πάνω, καθότι δεν έλαβε υπόψη πραγματικά γεγονότα και δη ότι η «αποξένωση» περιουσίας δεν αποτελεί στην ουσία αποξένωση αλλά παραχώρηση στην θυγατέρα του ζεύγους την «ταράτσα» για ανέγερση δίκης της κατοικίας, ενεργώντας υπο πλάνη.

Η Επίτροπος εισηγείται προς άρση της οποιασδήποτε πλάνης και αδικίας όπως εντός ενός μήνα η αίτηση της παραπονούμενης και του συζύγου της για παροχής ΕΕΕ, αναπηρικού επιδόματος και επιδόματος φροντίδας, εξεταστούν ή/και εξεταστούν εκ νέου, λαμβανομένων υπόψη των πιο πάνω διαπιστώσεων, με σκοπό την παροχή προς αυτήν των επιδομάτων για τα οποία αυτοί είναι δικαιούχοι.

Υπογραμμίζει ότι πρόκειται για ένα ζευγάρι ατόμων που ο μεν σύζυγος είναι καρκινοπαθής με βεβαρυμμένη υγεία, η δε σύζυγος είναι άτομο με σοβαρή κινητική δυσκολία, πιστοποιημένη απο το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης.

«Έχουν, συνεπώς, τόσο αυξημένες οικονομικές ανάγκες, όσο και ανάγκη για παροχή κατ’ οίκον φροντίδας», αναφέρεται.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Κυβερνητική βούληση για αποσύνδεση των επιδομάτων αναπηρίας από το ΕΕΕ-Ζητείται νέα πολιτική

Υπάρχει ισχυρή πολιτική βούληση για διαμόρφωση ειδικής νομοθεσίας για άτομα με αναπηρία, ώστε να αποσυνδεθούν τα επιδόματα από το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ), ανέφερε η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας Μαριλένα Ευαγγέλου, κατά τη συζήτηση του θέματος στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας.

Όπως ανέφερε η κα. Ευαγγέλεου έγινε ήδη μια πρώτη συνάντηση με την Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ) και αρχές Μαρτίου θα συνεχιστεί η διαβούλευση, ώστε να ρυθμίζονται συνολικά ζητήματα κοινωνικής συμπερίληψης, αποκατάστασης, συμμετοχής και ζητήματα κοινωνικών παροχών και υπηρεσιών. Σημείωσε ότι θα πρόκειται για εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας και ότι έχει την προσωπική της προσοχή, χαρακτηρίζοντας σημαντική την αποσύνδεση των παροχών σε αναπήρους από τη νομοθεσία από το ΕΕΕ.

Είπε ακόμα ότι η διαβούλευση είναι ζωντανή, ουσιαστική, σε εξέλιξη και αναμένονται αναλυτικότερες εισηγήσεις της ΚΥΣΟΑ μέσα από τις οποίες θα συνεχιστεί η διαβούλευση.

Από πλευράς του ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας, Βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Καυκαλιάς, ανέφερε ότι με το τέλος της συζήτησης και η Βουλή θα σηκώσει το βάρος της ευθύνης για να προχωρήσουν.

Ο Πρόεδρος της ΚΥΣΟΑ Χριστάκης Νικολαΐδης ανέφερε ότι το θέμα χρονίζει από το 2014 όταν προχώρησε η προηγούμενη Κυβέρνηση με το ΕΕΕ και τα άτομα με αναπηρία έχασαν σχεδόν το 40% των υποστηρικτικών δικαιωμάτων που λάμβαναν από το κράτος.

Σημείωσε ότι πολλές φορές υποβάλλουν αναλυτικές προτάσεις για το θέμα και ότι η Υφυπουργός τους έπεισε ότι υπάρχει καλή διάθεση και υπάρχει καλή επικοινωνία. Εξέφρασε την επιθυμία να προχωρήσει η διαβούλευση και ανέφερε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τούς κάλεσε να υποβάλουν τις εισηγήσεις τους εντός τριών μηνών. Πρόσθεσε ότι έχουν υποβάλει ένα προσχέδιο εισηγήσεων στην Υφυπουργό και ετοιμάζεται τώρα ένα ολοκληρωμένο υπόμνημα.

Ανέφερε επίσης ότι το αίτημά τους είναι να αυξηθεί κατά 60 εκ. ευρώ ο προϋπολογισμός του κράτους για τη στήριξη των ατόμων με αναπηρίες. Χωρίς τις νομοθεσίες, πρόσθεσε, η Κύπρος θα μείνει πίσω και η τελευταία χώρα στην Ευρώπη.

Εκ μέρους της Παγκύπριας Οργάνωσης Αποκατάστασης Αναπήρων, ο Στέλιος Θεοφίλου κάκισε το γεγονός ότι η πολιτεία αναμένει από αυτούς να φέρουν νομοθεσία, ενώ ούτε ένα δημόσιος υπάλληλος όπως είπε, δεν εργάστηκε για το θέμα. Κάλεσε επίσης τους βουλευτές να φέρουν προτάσεις νόμου για το θέμα.

Η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας αντέταξε ότι θα ήταν πιο εύκολο να γίνει ένα νομοσχέδιο με βάση τα οικονομικά δεδομένα, ωστόσο, όπως είπε επιθυμούν να λάβουν υπόψη τα άτομα με αναπηρίες για αυτό προχωρούν στη διαβούλευση με την ΚΥΣΟΑ.

Αριθμός οργανώσεων ατόμων με αναπηρία τοποθετήθηκαν στην Επιτροπή, ζητώντας μια νέα πολιτική επιδομάτων στη βάση της σχετικής σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών και τόνισαν ότι η νέα νομοθεσία δεν πρέπει σε τίποτε να θυμίζει το ΕΕΕ. Σημείωσαν επίσης ότι τα σημερινά επιδόματα δεν διασφαλίζουν το βιοτικό τους επίπεδο.

Ο Πρόεδρος της Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου Δημήτρης Λαμπριανίδης σημείωσε ότι εν αναμονή της νέας νομοθεσίας που θα πάρει καιρό, θα πρέπει να γίνουν κάποιες τροποποιήσεις στις πρόνοιες του ΕΕΕ για να διευρυνθούν κάποιες παροχές.

Σημαντική ήταν και η παρέμβαση ατόμων με ψυχικές παθήσεις όπως το σύνδρομο ΔΕΠΥ, που τόνισαν την ανάγκη να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και οι μη ορατές ψυχικές αναπηρίες, ιδιαίτερα σε μικρές ηλικίες, ώστε να αντιμετωπιστούν και να μην υπάρχει στη συνέχεια υψηλότερο κόστος για την κοινωνία.

Σε δηλώσεις ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Ανδρέας Καυκαλιάς ανέφερε ότι η τοποθέτηση της Υφυπουργού για ισχυρή πολιτική βούληση από πλευράς Κυβέρνησης καταγράφεται στα θετικά ωστόσο, όπως είπε, θα πρέπει να περάσουμε από τη θεωρία στην πράξη και να προχωρήσουν οι διαβουλεύσεις με το αναπηρικό κίνημα, ώστε να κατατεθεί το συντομότερο δυνατό το νομοσχέδιο. Είπε επίσης ότι η Επιτροπή θα εξετάζει το θέμα ανά διμηνία για να διαπιστώσει αν υπάρχει πρόοδος.

Η Βουλευτής του ΔΗΣΥ Φωτεινή Τσιρίδου είπε ότι θα ήταν καλό το Υφυπουργείο όπου μπορεί να κάνει και διαβούλευση με οργανώσεις που αισθάνονται ότι δεν λαμβάνονται σημαντικά υπόψη. Σημείωσε επίσης ότι είναι σημαντικό αυτό που θα προσφέρεται για κάθε αναπηρία να αντικατοπτρίζει το πρόβλημα του καθενός. Ανέφερε ακόμα ότι είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη οι μη εμφανείς αναπηρίες ώστε να μην γίνουν στο μέλλον σοβαρότερες.

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρίστος Σενέκκης εξέφρασε συγκλονισμό από τις βιωματικές εμπειρίες και το μεγαλείο της ψυχής των ατόμων με αναπηρίες. Πρόσθεσε ότι θεωρούν πως με τη διαβούλευση γίνεται το αποφασιστικό βήμα για κατοχύρωση των δικαιωμάτων αξιοπρεπούς διαβίωσής τους.

Ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ Ανδρέας Αποστόλου ανέφερε ότι για πρώτη φορά υπάρχει τόσο μεγάλη αισιοδοξία για κατάληξη και πρόσθεσε ότι η Υφυπουργός πέτυχε να πείσει ότι το εννοούν ότι θα καταλήξουν και για αυτό ξεκίνησε ένα δομημένος διάλογος. Ανέφερε ακόμα ότι η νέα νομοθεσία θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις εξατομικευμένες ανάγκες του κάθε ατόμου με αναπηρία. Είπε ακόμα ότι στο μεσοδιάστημα θα πρέπει να διορθωθούν κάποιες στρεβλώσεις, ενώ χρειάζεται και διαβούλευση με άλλα συναρμόδια Υπουργεία όπως το παιδείας και το υγείας για θέματα υπηρεσιών προς τα άτομα με αναπηρίες.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ Μαρίνος Μουσιούττας χαιρέτησε την προσπάθεια της Κυβέρνησης και είπε ότι θα πρέπει να μπουν κάποια σταθερά χρονοδιαγράμματα και να τηρηθούν. Εκτίμησε ότι το θέμα μπορεί να έχει σύντομα αίσιο τέλος.

Ο βουλευτής του ΕΛΑΜ Σωτήρης Ιωάννου εξέφρασε την ελπίδα για αίσιο τέλος σε ένα θέμα που χρονίζει. Παράλληλα είπε ότι δεν χρειάζεται να το πουν οι οποιεσδήποτε οργανώσεις για να εφαρμοστεί η σχετική σύμβαση του ΟΗΕ που δεν εφαρμόζεται σήμερα σε σχέση με τα άτομα με αναπηρίες. Είπε ακόμα ότι οι βαθμοί αναπηρίας είναι ένα σύστημα ισοπεδωτικό που δεν αξιολογεί τις ανάγκες του κάθε ατόμου με αναπηρία.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Θα μελετήσουν αναγνώριση γονιών ως φροντιστών ατόμων με αναπηρίες

Το κράτος θα μελετήσει την εισήγηση για αναγνώριση των γονιών ως φροντιστών των παιδιών με αναπηρίες, υπό προϋποθέσεις και συγκεκριμένα κριτήρια, σύμφωνα με τον Υπουργό Εργασίας, Γιάννη Παναγιώτου. Τα παιδιά με αναπηρίες που είναι δικαιούχοι αναπηρικού Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) και επιδόματος φροντίδας από το ΕΕΕ, δεν δικαιούνται να δηλώσουν τους γονείς τους ως φροντιστές. Στις πλείστες των περιπτώσεων ο ένας από τους δύο γονείς δεν εργάζεται, γιατί έχει την ευθύνη φροντίδας του παιδιού του.

Ο βουλευτής της ΕΔΕΚ, Ανδρέας Αποστόλου υπέβαλε ερώτημα στον ΥΠΕΡΓ αν υπάρχει πρόθεση να αναθεωρηθεί αυτή η ρύθμιση. Απαντώντας ο υπουργός σημειώνει ότι το θέμα εμπίπτει στο περί των Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμων (Ανάγκες για Κατ’ Οίκον Φροντίδα Ατόμων με Αναπηρίες) διάταγμα του 2017 (Κ.Δ.Π. 365/2017).

Συγκεκριμένα, ενημερώνει ότι ο πάροχος ή οι πάροχοι των υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας επιλέγονται από τον δικαιούχο, ανάλογα με τις εξατομικευμένες ανάγκες και προτιμήσεις του. Ως εκ τούτου, επισημαίνει, στην επιστολή η οποία αποστέλλεται από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες προς τον πολίτη για κατ’ οίκον φροντίδα, αναφέρεται ότι ο δικαιούχος δύναται να επιλέξει τον πάροχο φροντίδας ο οποίος μπορεί να είναι:

  • εγκεκριμένος κατ’ οίκον φροντιστής που είναι εγγεγραμμένος ή θα εγγραφεί στον Προκαταρκτικό Κατάλογο ή Μητρώο Εγκεκριμένων Κατ’ Όικον Φροντιστών των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (YKE),
  • οικιακός εργαζόμενος (αλλοδαπός φροντιστής).

Σύμφωνα με τον υπουργό, λόγω του ότι στον προκαταρκτικό κατάλογο των YKE δεν επιτρέπεται να εγγραφούν ως φροντιστές συγγενικά πρόσωπα 1ου και 2ου βαθμού, η ανάληψη της φροντίδας των παιδιών από τους γονείς γίνεται κατ’ εξαίρεση με έγκριση της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας.

Σημειώνεται ότι υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις που έχει δηλωθεί γονέας ως φροντιστής του παιδιού με αναπηρία και καταβάλλεται από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας το σχετικό επίδομα στον γονέα που εγκρίνεται ως φροντιστής.

Σύμφωνα με τον κ. Παναγιώτου, στο πλαίσιο της ετοιμασίας της νέας νομοθεσίας για τις κοινωνικές παροχές και υπηρεσίες προς τα άτομα με αναπηρίες από το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, αναφορικά με την επιχορήγηση των υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας θα μελετηθεί και θα τύχει διαβούλευσης το ενδεχόμενο αναγνώρισης της άτυπης φροντίδας, υπό προϋποθέσεις και συγκεκριμένα κριτήρια.

Σημειώνεται ότι την αναγνώριση του πατέρα ή μητέρας παιδιού με αναπηρίες (που ένεκα της μορφής της αναπηρίας του παιδιού δεν μπορεί να εργάζεται) ως φροντιστής/τριας του ίδιου του παιδιού, πρότεινε το ΑΚΕΛ, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις

AbleTalks – Επεισόδιο 4: Ο Μιχάλης Παυλίδης μιλά για την ανθρώπινη δύναμη και την αθλητική αφοσίωση

Στο τέταρτο επεισόδιο των AbleTalks, έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε τον Μιχάλη Παυλίδη, έναν εξαιρετικό αθλητή και πρότυπο ανθρώπου αντοχής και αποφασιστικότητας. Ο Μιχάλης γεννήθηκε στη Λεμεσό από γονείς προσφύγων και από μικρή ηλικία είχε πάθος για τον αθλητισμό. Αφιέρωσε πολλά χρόνια στον στίβο, εξειδικευόμενος στη σφυροβολία και κερδίζοντας πολλές διακρίσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Ωστόσο, μια ατυχία στα 17 του χρόνια άλλαξε τη ζωή του Μιχάλη. Ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα τον ανάγκασε να αντιμετωπίσει μια σοβαρή τραυματική κατάσταση, με αποτέλεσμα την παραπληγία του. Αντί να εγκαταλείψει το όνειρό του, όμως, ο Μιχάλης βρήκε νέο πνεύμα και αφοσίωση στο μπάσκετ για άτομα με αναπηρία.

Στο επεισόδιο αυτό, μας μοιράζεται την εμπειρία του μετά το ατύχημα, τις προκλήσεις που αντιμετώπισε και τη δύναμη που βρήκε μέσα από τον αθλητισμό. Μας εμπνέει με την αφοσίωσή του στο να ξεπερνά τα εμπόδια και να ζει μια πλούσια και σημαντική ζωή παρά τις δυσκολίες.

Μη χάσετε αυτήν την συναρπαστική συζήτηση με έναν αληθινό πρωταγωνιστή της ανθρώπινης αντοχής και αθλητικής αφοσίωσης, τον Μιχάλη Παυλίδη, στο επεισόδιο 4 των AbleTalks. Χορηγός αυτού του επισοδείο είναι η εταιρεία Infocredit Group.