Συμφωνία Χρήστη

Όροι και Προϋποθέσεις

Ablebook Ltd

Αριθμός Μητρώου: HE402536

Σεπτέμβριος 2022

Πίνακας περιεχομένων

1. Εισαγωγή

2. Παροχή Υπηρεσιών

3. Ορισμοί και Ερμηνεία

4. Εφαρμοστέο Δίκαιο

5. Συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς

6. Επικοινωνία

7. Τροποποίηση της παρούσας Συμφωνίας

8. Προσωπικά Δεδομένα

9. Εμπιστευτικές Πληροφορίες

1. Εισαγωγή:

1.1. Αυτή η Συμφωνία Χρήστη (εφεξής η «Συμφωνία» ή/και οι «Όροι και Προϋποθέσεις» ή «Οι και Όροι») τίθεται σε ισχύ μεταξύ της Ablebook Ltd, ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού υπό τον Έφορο και Δικαιοδοσία Εταιρειών Κύπρου με αριθμό μητρώου HE402536. Τα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας βρίσκονται στην Αγίου Φανουρίου 1, Αραδίππου, 7102, Λάρνακα, Κύπρος και είναι Εταιρεία που έχει συσταθεί και εγγραφεί στην Κυπριακή Δημοκρατία σύμφωνα με το Κυπριακό Εταιρικό Δίκαιο.

1.2. Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τη διαδικασία εγγραφής για άνοιγμα Λογαριασμού στην Εταιρεία (εφεξής ο «χρήστης» ή «εσείς») και έχει υποβάλει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία. Μαζί αναφέρονται στο παρόν ως «Μέρη».

1.3. Με την αποδοχή της παρούσας Συμφωνίας, ο χρήστης αποδέχεται επίσης και συμφωνεί να δεσμεύεται, μεταξύ άλλων, από τις διατάξεις των ακόλουθων πολιτικών (εφεξής οι «Πολιτικές»), οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Συμφωνίας και οι οποίες απαιτείται να αναγνωρίζονται ηλεκτρονικά και αποδεκτό από τον Χρήστη κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής εγγραφής:

 

 1. Πολιτική Απορρήτου;
 2. GDPR;
 3. Πολιτική cookies.

 

1.4. Η Ablebook Ltd έχει την αποκλειστική και αποκλειστική χρήση του domainhttps://ablebook.com.cy/. Οι υπηρεσίες της Εταιρείας προσφέρονται μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας και της Διαδικτυακής Εφαρμογής της.

1.5. Με την αποδοχή και την αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας εγγραφής, ο Χρήστης συμφωνεί με την παροχή πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικών μέσων όπως ο Ιστότοπος της Εταιρείας ή το επαληθευμένο email του Χρήστη (τα «Διαρκή Μέσα») λόγω της φύσης της σχέσης που κρίνεται αποδεκτό και κατάλληλο.

1.6. Η παροχή πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας αντιμετωπίζεται ως κατάλληλη και αποδεκτή αφού ο Χρήστης έχει τακτική πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η παροχή από τον Χρήστη μιας διεύθυνσης email για τους σκοπούς της διεξαγωγής αυτής της επιχείρησης θεωρείται επαρκής απόδειξη. Η Εταιρεία θα διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στον ιστότοπό της θα διατηρούνται πάντα ενημερωμένες.

1.7. Η Συμφωνία μαζί με τις Πολιτικές περιγράφουν τους όρους, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των Μερών που ισχύουν για τον Λογαριασμό που ανοίγει με την Ablebook Ltd, στο όνομα του Χρήστη, προκειμένου ο Χρήστης να εισέλθει και να απολαύσει τις υπηρεσίες που προσφέρει η Εταιρεία.

2. Παροχή Υπηρεσιών:

2.1. Η Εταιρεία είναι εξουσιοδοτημένη να παρέχει τις Υπηρεσίες της (εφεξής οι «Υπηρεσίες») σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται από τον Νόμο περί Εταιρείας της Κύπρου. Ο Νόμος περί Εταιρειών στην Κύπρο διευκρινίζει ότι οι Εταιρείες Διεθνών Επιχειρήσεων πρέπει να παρέχουν δύο επιλογές για το όνομα των εταιρειών, καθώς και πληροφορίες για τις κύριες δραστηριότητες της εταιρείας, το αρχικό κεφάλαιο και τους μετόχους.

2.2. Το ανώτατο όριο 113 του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου ορίζει όλους τους νόμους και κανονισμούς για εταιρείες που έχουν συσταθεί στην Κύπρο. Παρακάτω θα βρείτε τα βασικά αποσπάσματα από τον περί Εταιρειών Νόμο Κύπρου μαζί με την πλήρη πράξη.

2.3. Ο Κυπριακός Νόμος περί Εταιρειών ρυθμίζει τη σύσταση και τις δραστηριότητες εταιρειών στην Κύπρο. Έχοντας υπάρξει πρώην βρετανική αποικία και έδαφος από το 1878 μέχρι την ανεξαρτησία της το 1960, η Κύπρος υιοθέτησε το αγγλικό σύστημα κοινοτικού δικαίου. Η Κύπρος εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) το 2004, γεγονός που ενίσχυσε την Κύπρο ως μια αξιόπιστη χώρα για ενσωμάτωση.

3. Ορισμοί και ερμηνεία:

3.1. Η παρούσα Συμφωνία, η οποία περιλαμβάνει επίσης και ενσωματώνει με παραπομπή τα χρονοδιαγράμματα του παρόντος και τυχόν άλλα χρονοδιαγράμματα για την παροχή των Υπηρεσιών, τα οποία ενδέχεται να μας ζητήσετε να σας παρέχουμε κατά καιρούς (τα «Προγράμματα»), καθορίζει τους όρους με τους οποίους είναι πρόθυμοι να ενεργήσουν για εσάς. Η παρούσα Συμφωνία αντικαθιστά τυχόν προηγούμενες συμφωνίες (ή Όρους και Προϋποθέσεις) μεταξύ εσάς και εμάς για το ίδιο θέμα. Η παρούσα Συμφωνία θα ισχύει για όλες τις ενέργειες που προβλέπονται βάσει της παρούσας Συμφωνίας, υπό την προϋπόθεση ότι σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ της παρούσας Συμφωνίας και οποιασδήποτε άλλης ειδικής συμφωνίας μεταξύ του Χρήστη και του Ablebook που μπορεί να διέπει οποιαδήποτε συγκεκριμένη ενέργεια, που πραγματοποιείται μεταξύ εσάς και εμάς, τέτοια άλλη ειδική συμφωνία υπερισχύει αλλά μόνο σε σχέση με τέτοιες συγκεκριμένες συναλλαγές.

3.2. Στη Συμφωνία, εκτός εάν το απαιτεί το πλαίσιο, διαφορετικά:

 

 • Οι αναφορές σε «εμείς» ή «εμάς» και/ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διατύπωση σχετίζονται με την Ablebook Ltd.
 • Οι λέξεις που δηλώνουν τον ενικό θα περιλαμβάνουν τον πληθυντικό και το αντίστροφο.
 • Οι αναφορές σε «πρόσωπα» θα περιλαμβάνουν οποιοδήποτε άτομο, εταιρεία, εταιρεία, εταιρεία, κυβέρνηση, πολιτεία ή οποιαδήποτε ένωση, καταπίστευμα, κοινοπραξία ή εταιρική σχέση (είτε έχει χωριστή νομική προσωπικότητα είτε όχι).
 • Οι αναφορές στη «γραφή» θα περιλαμβάνουν τη μετάδοση του κειμένου ηλεκτρονικά μέσω ανθεκτικών μέσων.
 • Σε περίπτωση που καθορίζονται γενικές λέξεις όπως «συμπεριλαμβάνονται» ή «για παράδειγμα» ή δίνονται συγκεκριμένα παραδείγματα, η ερμηνεία των γενικών λέξεων δεν θα περιοριστεί στα παραδείγματα που δίνονται στη σχετική ρήτρα.
 • Η Συμφωνία και οποιεσδήποτε τρέχουσες ή μελλοντικές τροποποιήσεις ή Προγράμματα αυτής, είναι γραμμένες στην Αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ αυτού του εγγράφου και οποιασδήποτε μετάφρασής του, υπερισχύει πάντα η αγγλική έκδοση.
 • Οι επικεφαλίδες είναι μόνο για διευκόλυνση και δεν θα επηρεάσουν τους όρους που ορίζονται στη Συμφωνία.

4. Εφαρμοστέο δίκαιο:

«Εφαρμοστέοι Νόμοι και Κανονισμοί» σημαίνει τη νομοθεσία, τις οδηγίες ή άλλους κανονισμούς που εκδίδονται από την Κυβέρνηση της Κύπρου σχετικά με Εταιρείες, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή/και τα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ και διέπουν τις δραστηριότητες των Κυπριακών Εταιρειών και όλους τους ισχύοντες νόμους και κανόνες που ισχύουν από από καιρό σε καιρό, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των εξής:

 

 1. Κυπριακός περί Εταιρειών Νόμος Κεφάλαιο 113
 2. τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών («Κανονισμός GDPR»)·

 

Όλοι οι άλλοι ισχύοντες νόμοι και κανονισμοί της Κυπριακής Δημοκρατίας και οποιασδήποτε άλλης σχετικής δικαιοδοσίας, στην οποία υπόκεινται άμεσα ή έμμεσα, λόγω της εφαρμογής τέτοιων διατάξεων σε οποιοδήποτε μέλος του Ομίλου μας ή Συνεργάτη ή της εφαρμογής τους σε παρέχει τις υπηρεσίες του και συμπεριλαμβανομένων τυχόν σχετικών διακυβερνητικών συμφωνιών.

5. Συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς:

Η παρούσα Συμφωνία και όλες οι εντολές και οι συναλλαγές υπόκεινται στους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς έτσι ώστε:

 

 1. εάν υπάρχει οποιαδήποτε σύγκρουση μεταξύ της παρούσας Συμφωνίας και τυχόν Εφαρμοστέων Νόμων και Κανονισμών, θα υπερισχύουν οι τελευταίοι.
 2. ενδέχεται να λάβουμε ή να παραλείψουμε να προβούμε σε οποιαδήποτε ενέργεια θεωρούμε απαραίτητη για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με οποιουσδήποτε Ισχύοντες Νόμους και Κανονισμούς.
 3. όλοι οι Ισχύοντες Νόμοι και Κανονισμοί και οτιδήποτε κάνουμε ή δεν κάνουμε για να συμμορφωθούμε με αυτούς θα είναι δεσμευτικές για εσάς.
 4. Τέτοιες ενέργειες που λαμβάνουμε ή παραλείπουμε να λάβουμε με σκοπό τη συμμόρφωση με οποιουσδήποτε Ισχύοντες Νόμους και Κανονισμούς δεν θα καθιστούν υπεύθυνους εμάς ή οποιονδήποτε από τους διευθυντές, στελέχη, υπαλλήλους ή αντιπροσώπους μας. και;
 5. συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

 

Μπορούμε να προβούμε σε οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας Συμφωνίας και να προβούμε σε οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια θεωρούμε απαραίτητη ως αποτέλεσμα οποιωνδήποτε απαιτήσεων ή αλλαγών στις απαιτήσεις των Εφαρμοστέων Νόμων και Κανονισμών ή σύμφωνα με μια γενική ή ειδική σύσταση που έγινε από τον Έφορο Εταιρείας ή οποιαδήποτε άλλη ρυθμιστική αρχή σχετική με τις Υπηρεσίες που σας παρέχουμε. Θα καταβάλουμε εύλογες προσπάθειες για να σας ενημερώσουμε για τέτοιες ενέργειες και τροποποιήσεις της παρούσας Συμφωνίας που θα επηρεαστούν.

6. Επικοινωνίες:

Οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με την Εταιρεία μέσω email όπως ορίζεται στον ιστότοπό της, εντός του ωραρίου λειτουργίας. Τα στοιχεία επικοινωνίας μας είναι τα εξής:

Όνομα: Ablebook Ltd

Email: info@ablebook.com.cy

Διεύθυνση: Αγίου Φανουρίου 1, Αραδίππου, 7102, Λάρνακα, Κύπρος

Η Ablebook Ltd δεν θα έχει καμία απολύτως ευθύνη σε σχέση με τη δυσκολία ή την αδυναμία επικοινωνίας σε τέτοιες περιπτώσεις εκτός του ελέγχου της Ablebook Ltd.

Για τους σκοπούς της επικοινωνίας της Εταιρείας μαζί σας, η Εταιρεία θα χρησιμοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας που παρείχατε στο στάδιο ανοίγματος του λογαριασμού, εκτός εάν παρέχετε στην Εταιρεία ενημερωμένα στοιχεία επικοινωνίας, οπότε. Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίζετε ότι ανά πάσα στιγμή τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στην Εταιρεία είναι σωστά. Απαιτείται να ειδοποιήσετε την Εταιρεία για οποιαδήποτε αλλαγή σε σχέση με τα στοιχεία σας για τη λήψη ειδοποιήσεων, οδηγιών και άλλων επικοινωνιών αμέσως. Η Εταιρεία δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία προκληθεί ως αποτέλεσμα της αδυναμίας σας να παράσχετε σωστά και έγκυρα στοιχεία επικοινωνίας.

Εάν δεν μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία ή/και η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να επικοινωνήσει μαζί σας για οποιονδήποτε λόγο, ελλείψει βαριάς αμέλειας ή απάτης εκ μέρους της Εταιρείας που προκάλεσε τέτοια αποτυχία επικοινωνίας, σημειώνεται ότι η Εταιρεία θα έχει καμία ευθύνη για άμεσες ή έμμεσες απώλειες που προκλήθηκαν ή υπέστησαν από εσάς ως αποτέλεσμα της εν λόγω αποτυχίας επικοινωνίας.

7. Τροποποιήσεις της παρούσας συμφωνίας:

7.1. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα, από καιρό σε καιρό, να τροποποιεί τους όρους της παρούσας Σύμβασης. Όταν επέλθει ουσιώδης αλλαγή στην παρούσα Συμφωνία ή σε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που περιλαμβάνει το Πακέτο Νομικών Εγγράφων Πελατών, δηλαδή τις Πολιτικές, η Εταιρεία θα σας ειδοποιήσει για αυτήν την αλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε παράσχει ή μέσω των Ηλεκτρονικών Πλατφορμών. Θα έχετε στη διάθεσή σας 5 ημέρες για να καταγγείλετε την παρούσα Συμφωνία σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τις αλλαγές που σας κοινοποιήθηκαν.

7.2. Αναγνωρίζετε την πιθανότητα αστοχιών σε ηλεκτρονικές επικοινωνίες, βλάβη μηχανικής/λογισμικού/συστήματος και αποτυχίας κρυπτογράφησης και αποδέχεστε τέτοιους κινδύνους όταν συνεργάζεστε με την Εταιρεία. Η Εταιρεία δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τέτοιες αστοχίες που είναι εκτός του εύλογου ελέγχου της.

7.3. Σημειώνεται ότι ο Χρήστης δεν θα πρέπει να διαγράψει ένα τέτοιο email πριν το διαβάσει. Επιπλέον, ο Χρήστης δεν θα πρέπει να διαθέτει ρυθμίσεις που προσδιορίζουν μια τέτοια αλληλογραφία ως ανεπιθύμητη ή σκουπίδια ή με άλλον τρόπο να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια που μπορεί να σας εμποδίσει να λαμβάνετε τέτοιες επικοινωνίες.

7.4. Σε περίπτωση που ο Χρήστης δεν αποδέχεται ειδοποιήσεις για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Συμφωνίας, όπως αναφέρεται παραπάνω, ή εάν επιθυμεί οι ειδοποιήσεις αυτές να αποστέλλονται σε λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διαφορετικό από αυτόν που παρέχεται, θα πρέπει να ειδοποιήσει την Εταιρεία για αυτό το γεγονός αμέσως. Τυχόν ειδοποιήσεις που αποστέλλονται σύμφωνα με τα παραπάνω θα θεωρούνται ότι έχουν παραδοθεί.

7.5. Αυτή η τροποποίηση θα τεθεί σε ισχύ την ημερομηνία που καθορίζεται στην Ανακοίνωση.

8. Προσωπικά Δεδομένα:

8.1. Η Εταιρεία συλλέγει τις απαραίτητες πληροφορίες που απαιτούνται προκειμένου η Εταιρεία να προστατεύσει τα στοιχεία των χρηστών της. Η Εταιρεία διασφαλίζει ότι συλλέγει τις απαραίτητες πληροφορίες που απαιτούνται. Έτσι, η Εταιρεία συλλέγει πληροφορίες με βάση τις απαιτήσεις και τις προτιμήσεις προκειμένου να παρέχει τις υπηρεσίες της αποτελεσματικά και σύμφωνα με τους σχετικούς Νόμους και Κανονισμούς).

8.2. Ο τύπος των πληροφοριών είναι μη ταυτοποιήσιμες και μη αναγνωρίσιμες πληροφορίες που σχετίζονται με έναν χρήστη(ους) («Μη προσωπικές πληροφορίες»), οι οποίες ενδέχεται να διατίθενται ή να συλλέγονται μέσω της χρήσης της διαδικτυακής εφαρμογής από εσάς. Δεν γνωρίζουμε την ταυτότητα ενός χρήστη από τον οποίο το μη προσωπικό.

8.3. Συλλέχθηκαν πληροφορίες. Οι μη προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται ενδέχεται να περιλαμβάνουν τις συγκεντρωτικές πληροφορίες χρήσης και τις τεχνικές πληροφορίες που μεταδίδονται από τη συσκευή σας, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων πληροφοριών λογισμικού και υλικού (π.χ. τον τύπο του προγράμματος περιήγησης και του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιεί η συσκευή σας, προτιμήσεις γλώσσας, χρόνο πρόσβασης κ.λπ. ) προκειμένου να βελτιώσουμε τη λειτουργικότητα της διαδικτυακής μας εφαρμογής. Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητά σας στην ηλεκτρονική εφαρμογή (π.χ. προβολές σελίδων, περιήγηση στο διαδίκτυο, κλικ, ενέργειες κ.λπ.).

8.4. Με βάση τα προαναφερθέντα, η Εταιρεία συλλέγει πληροφορίες που απαιτούνται για την επικοινωνία και την αναγνώριση των χρηστών της.

8.5. Η Εταιρεία έχει ορίσει την Πολιτική Απορρήτου της που είναι διαθέσιμη σε όλους τους χρήστες της μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και του ιστότοπου.

9. Εμπιστευτικές πληροφορίες:

9.1. Δεν πρέπει να εκχωρήσετε, να μεταβιβάσετε, να υποθηκεύσετε, να χρεώσετε, να δηλώσετε καταπίστευμα σε σχέση με ή να αντιμετωπίσετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο οποιοδήποτε ή όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας βάσει της παρούσας Συμφωνίας (ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου που αναφέρεται σε αυτήν). Οποιαδήποτε τέτοια υποτιθέμενη ενέργεια κατά παράβαση της παρούσας ρήτρας είναι άκυρη.

9.2. Η Εταιρεία δύναται, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή σας, αλλά με την επιφύλαξη της συγκατάθεσης της Κυπριακής Κυβέρνησης όπου είναι απαραίτητο, ανά πάσα στιγμή να εκχωρήσει, μεταβιβάσει, χρεώσει, αναθέσει υπεργολαβία ή να αντιμετωπίσει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο όλα ή οποιοδήποτε από τα δικαιώματά της βάσει της παρούσας Συμφωνίας και μπορεί υπεργολαβία ή μεταβίβαση οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις του βάσει της παρούσας Συμφωνίας σε οποιαδήποτε συνδεδεμένη εταιρεία του Ομίλου ή τρίτο μέρος. Οι διατάξεις προορίζονται να ωφελήσουν όλους αυτούς τους μελλοντικούς μετατιθέμενους και θα είναι εκτελεστές από καθέναν από αυτούς στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία.

Η καταγγελία της παρούσας Συμφωνίας δεν θα επηρεάσει τυχόν συσσωρευμένα δικαιώματα ή ένδικα μέσα που δικαιούται οποιοδήποτε από τα μέρη.


Πολιτική Απορρήτου

 

Η Ablebook Ltd, είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός υπό τον Έφορο και Δικαιοδοσία Εταιρειών Κύπρου με αριθμό μητρώου HE402536. Η Εταιρεία είναι υπεύθυνη για την προστασία του απορρήτου και τη διαφύλαξη των προσωπικών πληροφοριών και δεδομένων των χρηστών. Με την είσοδο στην ηλεκτρονική εφαρμογή της Εταιρείας, ο χρήστης με το παρόν δίνει τη συγκατάθεσή του για τέτοια συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και χρήση προσωπικών πληροφοριών από την Εταιρεία όπως εξηγείται παρακάτω.

Συλλογή προσωπικών πληροφοριών

Η Εταιρεία συλλέγει τις απαραίτητες πληροφορίες που απαιτούνται προκειμένου η Εταιρεία να προστατεύσει τα στοιχεία των χρηστών της. Η Εταιρεία διασφαλίζει ότι συλλέγει τις απαραίτητες πληροφορίες που απαιτούνται. Έτσι, η Εταιρεία συλλέγει πληροφορίες με βάση τις απαιτήσεις και τις προτιμήσεις προκειμένου να παρέχει τις υπηρεσίες της αποτελεσματικά και σύμφωνα με τους σχετικούς Νόμους και Κανονισμούς)

Ο τύπος των πληροφοριών είναι μη ταυτοποιήσιμες και μη αναγνωρίσιμες πληροφορίες που σχετίζονται με έναν χρήστη(ους) («Μη προσωπικές πληροφορίες»), οι οποίες ενδέχεται να διατίθενται ή να συλλέγονται μέσω της χρήσης της διαδικτυακής εφαρμογής από εσάς. Δεν γνωρίζουμε την ταυτότητα του χρήστη από τον οποίο συλλέχθηκαν οι μη προσωπικές πληροφορίες. Οι μη προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται ενδέχεται να περιλαμβάνουν τις συγκεντρωτικές πληροφορίες χρήσης και τις τεχνικές πληροφορίες που μεταδίδονται από τη συσκευή σας, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων πληροφοριών λογισμικού και υλικού (π.χ. τον τύπο του προγράμματος περιήγησης και του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιεί η συσκευή σας, προτιμήσεις γλώσσας, χρόνο πρόσβασης κ.λπ. ) προκειμένου να βελτιώσουμε τη λειτουργικότητα της διαδικτυακής μας εφαρμογής. Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητά σας στην ηλεκτρονική εφαρμογή (π.χ. προβολές σελίδων, περιήγηση στο διαδίκτυο, κλικ, ενέργειες κ.λπ.).

Με βάση τα προαναφερθέντα, η Εταιρεία συλλέγει πληροφορίες που απαιτούνται για την επικοινωνία και την αναγνώριση των χρηστών της.

Τι συλλέγει η Εταιρεία:

 

 •  Όνομα και Επώνυμο Χρήστη
 •  Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 •  Είσοδος στο Facebook
 •  Σύνδεση Google
 •  Τοποθεσία του χρήστη
 •  Δήλωση Αναπηρίας & Απόδειξη

 

Η χρήση προσωπικών πληροφοριών

Η Εταιρεία συλλέγει και χρησιμοποιεί πληροφορίες μόνο για τους σκοπούς και την παροχή των υπηρεσιών της και προκειμένου να εκπληρώσει τη συμμόρφωσή της και άλλες υποχρεώσεις σύμφωνα με τους σχετικούς Νόμους και Κανονισμούς. Προκειμένου η Εταιρεία να βελτιώσει τις υπηρεσίες της και να ενημερώσει τους χρήστες της για την προώθηση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, απαιτούνται οι εν λόγω πληροφορίες και ως προς αυτό, οι χρήστες συναινούν με το παρόν στη χρήση αυτών των δεδομένων για τέτοιους σκοπούς.

Σε περίπτωση που οι χρήστες δεν επιθυμούν να λαμβάνουν πληροφορίες για οποιοδήποτε λόγο, μπορούν να επικοινωνήσουν με την Εταιρεία στην ακόλουθη ιστοσελίδα: https://ablebook.com.cy/contact/.

Δικαιώματα χρήστη (Για χρήστες της ΕΕ)

Μπορείτε να ζητήσετε να:

Λάβετε επιβεβαίωση σχετικά με το εάν υποβάλλονται σε επεξεργασία προσωπικές πληροφορίες που σας αφορούν και αποκτήστε πρόσβαση στις αποθηκευμένες προσωπικές σας πληροφορίες, μαζί με συμπληρωματικές

 

 • Ζητήστε διόρθωση των προσωπικών σας στοιχείων που βρίσκονται στον έλεγχό μας
 • Ζητήστε την απόλυτη διαγραφή των προσωπικών σας
 • Εναντίωση στην επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών από
 • Αίτημα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας πληροφοριών από
 • Υποβάλετε καταγγελία σε επόπτη

 

Ωστόσο, σημειώστε ότι αυτά τα δικαιώματα δεν είναι απόλυτα και ενδέχεται να υπόκεινται στα δικά μας έννομα συμφέροντα και ρυθμιστικές απαιτήσεις.

Πώς να ασκήσετε τα δικαιώματά σας;

Μπορείτε να υποβάλετε ένα επίσημο αίτημα/καταγγελία σχετικά με το GDPR στο info@ablebook.com.cy παρέχοντας τις ακόλουθες λεπτομέρειες:

Προσωπικα ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

 

 • Ονομα και επίθετο;
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου;
 • Συγκεκριμένες λεπτομέρειες του αιτήματος
 • εκπροσώπους

 

Συμπληρώστε μόνο εάν επιθυμείτε να εκπροσωπηθείτε από τρίτο μέρος. Λάβετε υπόψη ότι θα σας ζητηθεί να παράσχετε το Πληρεξούσιο που θα εξουσιοδοτεί το σχετικό τρίτο μέρος να ενεργεί για λογαριασμό σας.

 

 • Όνομα του εκπροσώπου
 • Η σχέση σας με τον εκπρόσωπο
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Αριθμός επαφής
 • ταχυδρομική διεύθυνση

 

Διατήρηση προσωπικών δεδομένων

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την παροχή των υπηρεσιών μας και τη συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις, την επίλυση διαφορών και την επιβολή των πολιτικών μας. Οι περίοδοι διατήρησης θα καθορίζονται λαμβάνοντας υπόψη το είδος των πληροφοριών που συλλέγονται και τον σκοπό για τον οποίο συλλέγονται, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις που ισχύουν για την κατάσταση και την ανάγκη καταστροφής παρωχημένων, αχρησιμοποίητων πληροφοριών το συντομότερο εύλογο χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, θα διατηρούμε αρχεία που περιέχουν προσωπικά δεδομένα χρηστών, επικοινωνίες και οτιδήποτε άλλο απαιτείται από τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

Μπορούμε να διορθώσουμε, να αναπληρώσουμε ή να αφαιρέσουμε ελλιπείς ή ανακριβείς πληροφορίες, ανά πάσα στιγμή και κατά την κρίση μας.

Προστασία προσωπικών πληροφοριών

Η Εταιρεία λαμβάνει εύλογα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να αποτρέψει την απώλεια, κακή χρήση ή αλλοίωση των προσωπικών στοιχείων των χρηστών της. Η Εταιρεία αποθηκεύει όλες τις προσωπικές πληροφορίες που παρέχονται από τους χρήστες στους ασφαλείς διακομιστές της (προστατευμένους με κωδικό πρόσβασης και τείχος προστασίας).

Οι προσωπικές πληροφορίες που παρέχονται από τους χρήστες στην Εταιρεία αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικές και κοινοποιούνται μόνο εντός της Εταιρείας, είναι οι πάροχοι υπηρεσιών της βασίζονται στην εμπλεκόμενη υπηρεσία και δεν αποκαλύπτονται σε κανένα τρίτο μέρος παρά μόνο στο πλαίσιο οποιασδήποτε κανονιστικής ή νομικής διαδικασίας. Σε περίπτωση που μια τέτοια γνωστοποίηση απαιτείται να γίνει από το νόμο ή οποιαδήποτε ρυθμιστική αρχή, θα γίνεται με βάση την «ανάγκη γνώσης», εκτός εάν δοθεί διαφορετική εντολή από τη ρυθμιστική αρχή. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η Εταιρεία ενημερώνει δεόντως το τρίτο μέρος σχετικά με τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών.

Περιορισμός ευθύνης

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τις πολιτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο ιστοτόπων ή άλλων διαδικτυακών εφαρμογών στις οποίες συνδέεται το https://ablebook.com.cy/ και δεν έχει κανέναν έλεγχο στη χρήση ή προστασία των πληροφοριών που παρέχονται από τους χρήστες ή συλλέγονται από αυτούς ιστότοπους ή άλλες διαδικτυακές εφαρμογές.

Χρήση των “COOKIES”

Ένα cookie είναι ένα αρχείο που περιέχει ένα αναγνωριστικό που αποστέλλεται από έναν διακομιστή ιστού σε ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού και αποθηκεύεται από το πρόγραμμα περιήγησης. Στη συνέχεια, το αναγνωριστικό αποστέλλεται πίσω στον διακομιστή κάθε φορά που το πρόγραμμα περιήγησης ζητά μια σελίδα από τον διακομιστή. Τα cookie μπορεί να είναι είτε “μόνιμα” ή cookies “συνεδρίας”: ένα μόνιμο cookie θα αποθηκευτεί από ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού και θα παραμείνει έγκυρο μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία λήξης, εκτός εάν διαγραφεί από τον χρήστη πριν από την ημερομηνία λήξης. ένα cookie περιόδου λειτουργίας, από την άλλη πλευρά, θα λήξει στο τέλος της περιόδου σύνδεσης χρήστη, όταν το πρόγραμμα περιήγησης ιστού είναι κλειστό. Τα cookies συνήθως δεν περιέχουν πληροφορίες που προσδιορίζουν προσωπικά έναν χρήστη, αλλά οι προσωπικές πληροφορίες που αποθηκεύουμε για εσάς ενδέχεται να συνδέονται με τις πληροφορίες που αποθηκεύονται και λαμβάνονται από τα cookies.

Τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν από διακομιστές ιστού για τον εντοπισμό και την παρακολούθηση των χρηστών καθώς πλοηγούνται σε διαφορετικές σελίδες σε έναν ιστότοπο ή μια διαδικτυακή εφαρμογή και αναγνωρίζουν τους χρήστες που επιστρέφουν σε έναν ιστότοπο ή μια διαδικτυακή εφαρμογή. Χρησιμοποιούμε τόσο περιόδους λειτουργίας όσο και μόνιμα cookies στον ιστότοπό μας. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί cookies για την ασφάλεια των δραστηριοτήτων των χρηστών και για τη βελτίωση της απόδοσης της διαδικτυακής της εφαρμογής. Τα cookies που χρησιμοποιεί η Εταιρεία δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες ή άλλες ευαίσθητες πληροφορίες.

Ενημερώσεις Πολιτικής Απορρήτου

Η Εταιρεία μπορεί να ενημερώνει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου από καιρό σε καιρό. Σε περίπτωση που η Εταιρεία αλλάξει ουσιαστικά αυτήν την Πολιτική, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο συλλέγει, επεξεργάζεται ή χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, η αναθεωρημένη Πολιτική Απορρήτου θα μεταφορτωθεί στον ιστότοπο ή/και στην ηλεκτρονική εφαρμογή της Εταιρείας. Ως προς αυτό, οι χρήστες συμφωνούν με το παρόν να αποδεχτούν την ανάρτηση μιας αναθεωρημένης Πολιτικής Απορρήτου ηλεκτρονικά στον ιστότοπο ή/και στην ηλεκτρονική εφαρμογή ως πραγματική ειδοποίηση της Εταιρείας προς τους χρήστες της. Η τελευταία αναθεώρηση θα αντικατοπτρίζεται στην ενότητα “Τελευταία τροποποίηση”. Η συνεχής χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής ή υπηρεσιών, μετά την κοινοποίηση τέτοιων τροποποιήσεων στον ιστότοπό μας ή/και την ηλεκτρονική μας εφαρμογή, συνιστά αναγνώριση και συγκατάθεσή σας για αυτές τις τροποποιήσεις στην Πολιτική Απορρήτου και τη συμφωνία σας να δεσμεύεστε από τους όρους τέτοιων τροποποιήσεων.

 


 

GDPR

Η Ablebook Ltd, είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός υπό τον Έφορο και Δικαιοδοσία Εταιρειών Κύπρου με αριθμό μητρώου HE402536. Η Εταιρεία είναι υπεύθυνη για την προστασία του απορρήτου και τη διαφύλαξη των προσωπικών πληροφοριών και δεδομένων των χρηστών. Με την είσοδο στην ηλεκτρονική εφαρμογή της Εταιρείας, ο χρήστης με το παρόν δίνει τη συγκατάθεσή του για τέτοια συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και χρήση προσωπικών πληροφοριών από την Εταιρεία όπως εξηγείται παρακάτω.

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων, γνωστός ως GDPR, δημιουργήθηκε για να προστατεύει τους ανθρώπους ειδικά όσον αφορά τα προσωπικά τους δεδομένα. Αυτός ο κανονισμός συνδυάζει τους νόμους περί απορρήτου των διαφόρων χωρών της Ευρώπης και επικεντρώνεται στη διακίνηση δεδομένων εκτός ΕΕ. Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων 679/2016 αντικαθιστά την Οδηγία για την Προστασία Δεδομένων του 1995 (95/46/ΕΚ) και στοχεύει στην αλλαγή του τρόπου με τον οποίο οι οργανισμοί χειρίζονται ζητήματα απορρήτου δεδομένων. Εμείς στην Ablebook Ltd δεσμευόμαστε να τηρούμε όλους τους κανονισμούς που σχετίζονται με την προστασία δεδομένων της ΕΕ και τον GDPR.

Ως μέρος του GDPR, όλοι οι πολίτες της ΕΕ έχουν ποικίλα δικαιώματα προσωπικών δεδομένων. Αυτά περιλαμβάνουν:

 

 •  Δικαίωμα πρόσβασης
 • Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων
 • Δικαίωμα περιορισμού ή αντίρρησης στην επεξεργασία
 • Δικαίωμα διαγραφής
 • Δικαίωμα διόρθωσης

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του GDPR, όλα τα Ablebook Ltd δικαιούνται ορισμένες πληροφορίες. Για παράδειγμα, εσείς, ως χρήστης, έχετε το δικαίωμα:

 • Για πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα
 • Για να γνωρίζετε ότι τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία
 • Για να ξέρετε γιατί υποβάλλεται σε επεξεργασία
 • Για να ανακαλύψετε ποιες κατηγορίες δεδομένων υποβάλλονται σε επεξεργασία
 • Για να μάθετε ποιος θα λάβει τα δεδομένα
 • Να γνωρίζει πόσο καιρό θα αποθηκευτούν τα δεδομένα και τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της περιόδου
 • Να προσφέρει παράπονα στις αρμόδιες αρχές
 • Για να γνωρίζετε εάν τα προσωπικά σας δεδομένα μεταφέρονται σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος και να ενημερωθείτε για τυχόν διασφαλίσεις που χρησιμοποιούνται κατά τη μεταφορά των δεδομένων

Μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα σας παρακάτω. Για λεπτομέρειες σχετικά με το είδος των πληροφοριών που συλλέγονται, μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική Απορρήτου μας. Εναλλακτικά, εάν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα προαναφερθέντα δικαιώματα ή να λάβετε περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο info@ablebook.com.cy.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε θέμα ή περαιτέρω διευκρίνιση.

Σχεδιασμένο για ευκολία και γρήγορη δράση, γνωστό και ως «δικαίωμα στη λήθη», το άρθρο 17 του GDPR ορίζει ότι όλοι οι χρήστες μπορούν να διαγράψουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Δεδομένου ότι είμαστε υποχρεωμένοι από τους κανονισμούς να διατηρούμε τα αρχεία πληροφοριών των χρηστών μας, δεν μπορούμε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας, αλλά θα διατηρηθούν σε ασφαλές και απομονωμένο περιβάλλον μόνο για λόγους ρύθμισης.

Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων

Οι χρήστες μπορούν να αποκτήσουν και να χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά τους δεδομένα. Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες μπορούν να επαναχρησιμοποιήσουν τα στοιχεία τους, για παράδειγμα να αντιγράψουν και να μεταφέρουν τις πληροφορίες από ένα ασφαλές περιβάλλον σε άλλο. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε περισσότερες λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένων περιορισμών και ιδιαιτεροτήτων, μέσω των διαφόρων πολιτικών μας.

Δικαίωμα διόρθωσης

Όλα τα άτομα έχουν το δικαίωμα βάσει του GDPR να διορθώνουν ή να συμπληρώνουν τυχόν ανακριβή ή ελλιπή προσωπικά δεδομένα, ανάλογα με τον σκοπό.

Δικαίωμα περιορισμού ή επεξεργασίας αντικειμένου

Τα άτομα ενδέχεται να αντιταχθούν ή να περιορίσουν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, αν και αυτό δεν είναι εγγυημένο από τον GDPR ως απόλυτο δικαίωμα. Ισχύουν προϋποθέσεις.

 


 

Όροι & Προϋποθέσεις της AbleCard

Ablebook Ltd, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός υπό τον Έφορο και Δικαιοδοσία Εταιρειών Κύπρου με αριθμό μητρώου HE402536. Τα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας βρίσκονται στην Αγίου Φανουρίου 1, Αραδίππου, 7102, Λάρνακα, Κύπρος και είναι Εταιρεία που έχει συσταθεί και εγγραφεί στην Κυπριακή Δημοκρατία σύμφωνα με το Κυπριακό Εταιρικό Δίκαιο.

1. Ορισμοί:

Αυτοί οι Όροι & Προϋποθέσεις περιλαμβάνουν τους ακόλουθους ορισμούς:

Ψηφιακή κάρτα αφοσίωσης: είναι μια ταυτότητα που εκδίδεται από την Εταιρεία (Ablebook Ltd) στα μέλη της ως μέρος ενός προγράμματος κινήτρων καταναλωτή, όπου συγκεντρώνονται εκπτώσεις για συγκεκριμένα μέλη του προγράμματος, όπως εστιατόρια, καφετέριες και άλλα συναφή καταστήματα.

Εταιρεία: σημαίνει Ablebook Ltd, με έδρα Αγίου Φανουρίου 1, Αραδίππου, 7102, Λάρνακα, Κύπρος.

Μέλη: είναι τα εγγεγραμμένα Μέλη του Σχεδίου Κάρτας Πιστότητας που δημιουργούν λογαριασμό και διατηρούν την ψηφιακή Κάρτα Πιστότητας.

Όροι: Οι ακόλουθοι Όροι & Προϋποθέσεις και τυχόν τροποποιήσεις τους.

Η χρήση της Ψηφιακής Κάρτας Πιστότητας προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρακάτω Όρων Χρήσης, οι οποίοι ισχύουν για ολόκληρο το περιεχόμενο, τα γραφικά, τις εικόνες, τις φωτογραφίες και τα αρχεία που περιέχονται σε αυτήν. Επομένως, ο χρήστης της Ψηφιακής Κάρτας Πιστότητας πρέπει να διαβάσει προσεκτικά αυτούς τους Όρους πριν την επισκεφτεί ή τη χρησιμοποιήσει. Εάν αυτά δεν γίνουν αποδεκτά, ο χρήστης θα πρέπει να τερματίσει τη χρήση της Ψηφιακής Κάρτας Πιστότητας ή οποιουδήποτε περιεχομένου της.

Οι ακόλουθοι Όροι πρέπει να διαβαστούν και να επιβληθούν μαζί με την Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας που βρίσκεται στη διεύθυνση https://ablebook.com.cy/. Η χρήση των προσωπικών σας στοιχείων διέπεται από την Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας, η οποία αποτελεί μέρος αυτών των Όρων.

2. Εισαγωγή:

2.1. Οι όροι ρυθμίζουν όλες τις πράξεις που πραγματοποιούνται μέσω του Σχεδίου Καρτών Πιστότητας. Οι Όροι ισχύουν για τη χρήση του λογαριασμού σας στο πλαίσιο της εφαρμογής της Ablebook Ltd και διέπουν τη σχέση μεταξύ της Εταιρείας και των Μελών.

2.2. Στόχος του Σχεδίου Κάρτας Πιστότητας είναι να επιβραβεύει τα Μέλη της Εταιρείας με ειδικές εκπτώσεις ή/και προσφορές κατά την πραγματοποίηση προωθητικών ενεργειών, καθώς και να ενημερώνει τα Μέλη για προϊόντα και υπηρεσίες της Εταιρείας όπως αυτά ορίζονται στους Όρους.

2.3. Οι Όροι είναι προσβάσιμοι ανά πάσα στιγμή μέσω της εφαρμογής και μπορείτε επίσης να βρείτε τον ιστότοπο της Εταιρείας στη διεύθυνση https://ablebook.com.cy/.

2.4. Οι Εκπτώσεις ισχύουν μόνο τοπικά, δηλαδή εντός της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Για να εξαργυρώσετε την έκπτωση πρέπει να επιδειχθεί η κάρτα Ψηφιακής Πιστότητας.

2.5. Το Πρόγραμμα Κάρτας Πιστότητας ισχύει μόνο για εγγεγραμμένα μέλη της Ablebook Ltd.

2.6. Επιλέξιμα Μέλη για το Πρόγραμμα Κάρτας Πιστότητας είναι Άτομα με Αναπηρία όπως ορίζεται στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία που αναφέρεται αποκλειστικά σε άτομα με μακροχρόνιες αναπηρίες.

3. Γενική χρήση του Προγράμματος Καρτών Πιστότητας:

3.1. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Σχέδιο Καρτών Πιστότητας για προσωπική και νόμιμη χρήση σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και δεν επιτρέπεται να αντιμετωπίσετε ή να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε υλικό από την εφαρμογή ή/και την Κάρτα Πιστότητας για εμπορικούς σκοπούς.

3.2. Πρέπει να χρησιμοποιείτε τις πληροφορίες και τα δεδομένα που περιέχονται στην εφαρμογή ή/και στην Κάρτα Πιστότητας με νόμιμο τρόπο και σύμφωνο με την καλή πίστη και τη δίκαιη πρακτική. Σε αντίθετη περίπτωση, αναλαμβάνετε την ευθύνη να αποκαταστήσετε οποιαδήποτε ζημιά μπορεί να προκληθεί σε εμάς από την παράνομη ή ακατάλληλη χρήση σας.

3.3. Επίσης, απαγορεύεται η εισαγωγή οποιουδήποτε κακόβουλου λογισμικού ή δεδομένων στην εφαρμογή μας με οποιονδήποτε τρόπο, το οποίο θα μπορούσε ενδεχομένως να αλλάξει την εμφάνιση και την πληρότητα των δεδομένων και την οργάνωση της εφαρμογής. Σε μια τέτοια περίπτωση, διατηρούμε το δικαίωμα να λάβουμε τα κατάλληλα νομικά μέτρα για την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας μπορεί να υποστεί.

3.4. Το περιεχόμενο της εφαρμογής (ενδεικτικά αναφέρεται σε εμπορικά σήματα, εικόνες, φωτογραφίες, σχέδιο, γραφικά, παρεχόμενες υπηρεσίες και γενικά όλα τα αρχεία αυτής της εφαρμογής) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, σήματα κατατεθέντα και σήματα υπηρεσιών και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κυπριακού Δικαίου, του Ευρωπαϊκού Δικαίου και των διεθνών συνθηκών. Επομένως, κανένα από αυτά δεν μπορεί να πωληθεί, εν όλω ή εν μέρει, να αντιγραφεί, να τροποποιηθεί, να αναπαραχθεί, να αναδημοσιευτεί ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

3.5. Η πνευματική ιδιοκτησία σε όλα τα υλικά της Εφαρμογής που παρέχονται από το Σχέδιο Καρτών Πιστότητας ανήκει στην Εταιρεία (Ablebook Ltd).

4. Διαδικασία καταλληλότητας και δημιουργίας λογαριασμού:

4.1. Για να πληροίτε τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία λογαριασμού στην εφαρμογή, πρέπει να είστε άνω των 18 ετών ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα κατάλληλο εγγεγραμμένο τρίτο μέρος.

4.2. Οι λογαριασμοί εντός της Εφαρμογής δημιουργούνται και εκδίδονται μόνο σε φυσικά πρόσωπα, με καθορισμένο ποσό χρέωσης για τη δημιουργία της Κάρτας Πιστότητας.

4.3. Ο Λογαριασμός κάθε νέου μέλους της εφαρμογής είναι αυστηρά ατομικός και δεν μπορεί να μεταφερθεί σε άλλο άτομο. Σε κάθε Μέλος θα παρέχονται, λοιπόν, οι Εκπτώσεις, οι οποίες θα αντιστοιχούν στις δικές του αγορές.

4.4. Η εγγραφή στο Σχέδιο Κάρτας Πιστότητας γίνεται ηλεκτρονικά, με το Μέλος να κατεβάσει την Εφαρμογή και να εισάγει τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη δημιουργία λογαριασμού στην ηλεκτρονική φόρμα αίτησης στην Εφαρμογή.

4.5. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή εγγραφή είναι να συμπληρώσετε όλα τα απαιτούμενα πεδία της φόρμας αίτησης, να αποδεχτείτε τους Όρους και να αναγνωρίσετε ότι έχετε διαβάσει την Πολιτική Απορρήτου. Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την είσοδο στο Πρόγραμμα Κάρτας Πιστότητας χωρίς καμία αιτιολόγηση. Σε περίπτωση που κάποιος αιτών υποβάλει ψευδείς πληροφορίες σε εμάς, ο αιτών ευθύνεται για οποιαδήποτε ανάρμοστη συμπεριφορά προς την Εταιρεία.

4.6. Είναι δική σας ευθύνη να μας ενημερώσετε για τυχόν αλλαγές στα προσωπικά σας στοιχεία που παρέχονται μέσω της αρχικής φόρμας εγγραφής όταν δημιουργείτε έναν λογαριασμό εντός της Εφαρμογής. Για να ενημερώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία, μπορείτε να κάνετε όλες τις απαραίτητες αλλαγές στο προφίλ σας εντός της Εφαρμογής ή στέλνοντας ένα email στο info@ablebook.com.cy.

5. Χαρακτηριστικά της εφαρμογής:

5.1. Η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη συλλογή εκπτώσεων μέσω του Σχεδίου Κάρτας Πιστότητας που βρίσκεται στην Εφαρμογή της Εταιρείας.

5.2. Οι Εκπτώσεις δεν εξαργυρώνονται με μετρητά ή οποιαδήποτε άλλη μορφή πίστωσης και δεν θα έχουν χρηματική αξία.

5.3. Οι Εκπτώσεις μπορούν να εξαργυρωθούν για την αγορά συγκεκριμένων προϊόντων από τη λίστα εστιατορίων, καφέ ή οποιασδήποτε άλλης σχετικής εταιρείας που προσφέρει η Κάρτα.

5.4. Οι Εκπτώσεις δεν μπορούν να μεταβιβαστούν ή να χρησιμοποιηθούν μεταξύ Μελών ή άλλων ατόμων.

6. Άλλα χαρακτηριστικά:

6.1. Μέσω της Εφαρμογής, θα μπορείτε να εντοπίσετε το προαναφερθέν κατάστημα που περιλαμβάνεται στο Σχέδιο και να λάβετε οδηγίες μέσω χαρτών smartphone ανά περιοχή σύμφωνα με τις υπηρεσίες τους.

7. Ακύρωση λογαριασμού:

7.1. Μπορείτε να διαγράψετε τη συνδρομή ή/και τον λογαριασμό σας επικοινωνώντας μαζί μας και ζητώντας τη διαγραφή του λογαριασμού σας στέλνοντάς μας ένα email στο info@ablebook.com.cy.

7.2. Ο λογαριασμός εφαρμογής σας θα διαγραφεί εντός 10 εργάσιμων ημερών από το αίτημά σας.

7.3. Δεν φέρουμε ευθύνη απέναντί ​​σας για άμεσες ή έμμεσες, υπάρχουσες ή μελλοντικές απώλειες που σχετίζονται με τον τερματισμό ή τη διαγραφή του Λογαριασμού ή/και του Προγράμματος Κάρτας Πιστότητας.

8. Αναστολή και τερματισμός Υπηρεσιών:

8.1. Ενδέχεται να αναστείλουμε τη λειτουργία της Εφαρμογής για εργασίες επισκευής ή συντήρησης ή για να ενημερώνουμε ή να αναβαθμίζουμε τα περιεχόμενα της λειτουργικότητας της Εφαρμογής από καιρό σε καιρό. Η πρόσβαση ή η χρήση της Εφαρμογής ή των σελίδων που συνδέονται με αυτήν δεν θα είναι απαραίτητα αδιάκοπη.

8.2. Διατηρούμε το δικαίωμα να αποφασίσουμε να αναστείλουμε ή να διακόψουμε την πρόσβαση σε μέρος ή ολόκληρη την Εφαρμογή κατά την κρίση μας.

8.3. Σε περίπτωση που αναστείλουμε ή διακόψουμε την πρόσβαση σε μέρος ή ολόκληρη την Εφαρμογή, θα ειδοποιήσουμε μια εβδομάδα για να εξαργυρώσετε τις διαθέσιμες Εκπτώσεις σας.

9. Προσφερόμενες εκπτώσεις:

9.1. Το Πρόγραμμα καρτών αφοσίωσης σάς δίνει τη δυνατότητα, αλλά όχι την υποχρέωση να εξαργυρώσετε τις διαθέσιμες Εκπτώσεις που έχουν οριστεί στην Εφαρμογή.

9.2. Μια λίστα με συγκεκριμένα εστιατόρια, καφετέριες και άλλες σχετικές οντότητες μπορείτε να βρείτε στην εφαρμογή. Επιπλέον, το σύνολο των Εκπτώσεων μπορεί να βρεθεί και μέσα στην Εφαρμογή.

9.3. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε ή να τροποποιήσουμε τις Εκπτώσεις που είναι διαθέσιμες στην Εφαρμογή κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση ή ειδοποίησή σας. Τέτοιες τροποποιήσεις δημοσιεύονται στην Εφαρμογή.

10. Ευθύνη:

10.1. Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή μας και κατά την εγγραφή σας το Πρόγραμμα Καρτών Πιστότητας σε καθημερινή βάση. Στη βάση αυτή, εκτός από όσα ορίζονται ρητά στους παρόντες Όρους και σύμφωνα με τα θεσμοθετημένα δικαιώματά σας, δεν συνάπτουμε όρους, εγγυήσεις ή άλλους όρους σε σχέση με την Εφαρμογή ή το Πρόγραμμα Κάρτας Πιστότητας ή οποιοδήποτε εγγυημένο ή προβλεπόμενο αποτέλεσμα χρησιμοποιώντας την Εφαρμογή ή το Σχέδιο.

10.2. Δεν φέρουμε ευθύνη για αποτυχία να συνεργαστούμε με αυτούς τους Όρους λόγω οποιουδήποτε γεγονότος που είναι πέρα ​​από τον εύλογο έλεγχό του, συμπεριλαμβανομένης (χωρίς περιορισμό) της εισαγωγής εσφαλμένων πληροφοριών από οποιοδήποτε Μέλος.

10.3. Στο μέτρο που επιτρέπεται από το νόμο, εμείς, οι υπάλληλοι και οι πράκτορές μας θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε αξιώσεις, απώλειες, ζημιές, τραυματισμούς, κόστη και έξοδα (είτε άμεσες, έμμεσες ή επακόλουθες) υποστούν, υποστούν ή προκύψουν ως αποτέλεσμα ή προκύπτουν εκτός ή με οποιονδήποτε τρόπο συνδεδεμένο με την Εφαρμογή ή/και χρήση οποιωνδήποτε εκπτώσεων.

10.4. Δεν φέρουμε ευθύνη για τα προϊόντα που προσφέρονται ή αποκτήθηκαν ή αγοράστηκαν μέσω της Εφαρμογής. Για τυχόν ελαττώματα των προϊόντων που αποκτήθηκαν μέσω των Εκπτώσεων, επικοινωνήστε με την Εταιρεία όπως αναφέρεται στους παρόντες Όρους & Προϋποθέσεις στο info@ablebook.com.cy.

11. Εφαρμοστέο δίκαιο:

11.1. Οι Όροι διέπονται από τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

11.2. Σε περίπτωση οποιασδήποτε ασυνέπειας μεταξύ των παρόντων Όρων και της ισχύουσας νομοθεσίας, υπερισχύει το εφαρμοστέο δίκαιο.

12. Άλλοι Όροι:

12.1. Μπορούμε να τροποποιήσουμε, να αποσύρουμε, να αναστείλουμε ή/και να διακόψουμε τα Σχέδια ή οποιοδήποτε μέρος τους ανά πάσα στιγμή, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια χωρίς προειδοποίηση.

12.2. Αυτοί οι όροι μπορούν να τροποποιούνται από καιρό σε καιρό χωρίς προειδοποίηση και οποιεσδήποτε αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ αμέσως μετά τη δημοσίευσή τους στον ιστότοπό μας στη διεύθυνση https://ablebook.com.cy/ ή στους Όρους αυτής της Εφαρμογής. Οι τροποποιημένοι Όροι θα εμφανιστούν με τη μορφή ειδοποίησης μόλις χρησιμοποιήσετε την Εφαρμογή.

12.3. Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων κριθεί μη εκτελεστή, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα οποιασδήποτε άλλης διάταξης.

12.4. Ενδέχεται να καθυστερήσουμε την επιβολή των δικαιωμάτων μας βάσει αυτών των Όρων χωρίς να τα χάσουμε.

12.5. Συμφωνείτε ότι ενδέχεται να αναθέσουμε υπεργολαβικά την εκτέλεση οποιασδήποτε υποχρέωσής μας ή να εκχωρήσουμε αυτούς τους Όρους ή οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις μας χωρίς να σας δώσουμε καμία ειδοποίηση.

12.6. Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία ή παράπονο (σχετικά με την Εφαρμογή ή το Πρόγραμμα Κάρτας Πιστότητας), απευθυνθείτε στο info@ablebook.com.cy.