Πολιτική Απορρήτου

Η Ablebook Ltd, είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός υπό τον Έφορο και Δικαιοδοσία Εταιρειών Κύπρου με αριθμό μητρώου HE402536. Η Εταιρεία είναι υπεύθυνη για την προστασία του απορρήτου και τη διαφύλαξη των προσωπικών πληροφοριών και δεδομένων των χρηστών. Με την είσοδο στην ηλεκτρονική εφαρμογή της Εταιρείας, ο χρήστης με το παρόν δίνει τη συγκατάθεσή του για τέτοια συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και χρήση προσωπικών πληροφοριών από την Εταιρεία όπως εξηγείται παρακάτω.

Συλλογή προσωπικών πληροφοριών

Η Εταιρεία συλλέγει τις απαραίτητες πληροφορίες που απαιτούνται προκειμένου η Εταιρεία να προστατεύσει τα στοιχεία των χρηστών της. Η Εταιρεία διασφαλίζει ότι συλλέγει τις απαραίτητες πληροφορίες που απαιτούνται. Έτσι, η Εταιρεία συλλέγει πληροφορίες με βάση τις απαιτήσεις και τις προτιμήσεις προκειμένου να παρέχει τις υπηρεσίες της αποτελεσματικά και σύμφωνα με τους σχετικούς Νόμους και Κανονισμούς)

Ο τύπος των πληροφοριών είναι μη ταυτοποιήσιμες και μη αναγνωρίσιμες πληροφορίες που σχετίζονται με έναν χρήστη(ους) («Μη προσωπικές πληροφορίες»), οι οποίες ενδέχεται να διατίθενται ή να συλλέγονται μέσω της χρήσης της διαδικτυακής εφαρμογής από εσάς. Δεν γνωρίζουμε την ταυτότητα του χρήστη από τον οποίο συλλέχθηκαν οι μη προσωπικές πληροφορίες. Οι μη προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται ενδέχεται να περιλαμβάνουν τις συγκεντρωτικές πληροφορίες χρήσης και τις τεχνικές πληροφορίες που μεταδίδονται από τη συσκευή σας, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων πληροφοριών λογισμικού και υλικού (π.χ. τον τύπο του προγράμματος περιήγησης και του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιεί η συσκευή σας, προτιμήσεις γλώσσας, χρόνο πρόσβασης κ.λπ. ) προκειμένου να βελτιώσουμε τη λειτουργικότητα της διαδικτυακής μας εφαρμογής. Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητά σας στην ηλεκτρονική εφαρμογή (π.χ. προβολές σελίδων, περιήγηση στο διαδίκτυο, κλικ, ενέργειες κ.λπ.).

Με βάση τα προαναφερθέντα, η Εταιρεία συλλέγει πληροφορίες που απαιτούνται για την επικοινωνία και την αναγνώριση των χρηστών της.

Τι συλλέγει η Εταιρεία:

 

 •  Όνομα και Επώνυμο Χρήστη
 •  Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 •  Είσοδος στο Facebook
 •  Σύνδεση Google
 •  Τοποθεσία του χρήστη
 •  Δήλωση Αναπηρίας & Απόδειξη

 

Η χρήση προσωπικών πληροφοριών

Η Εταιρεία συλλέγει και χρησιμοποιεί πληροφορίες μόνο για τους σκοπούς και την παροχή των υπηρεσιών της και προκειμένου να εκπληρώσει τη συμμόρφωσή της και άλλες υποχρεώσεις σύμφωνα με τους σχετικούς Νόμους και Κανονισμούς. Προκειμένου η Εταιρεία να βελτιώσει τις υπηρεσίες της και να ενημερώσει τους χρήστες της για την προώθηση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, απαιτούνται οι εν λόγω πληροφορίες και ως προς αυτό, οι χρήστες συναινούν με το παρόν στη χρήση αυτών των δεδομένων για τέτοιους σκοπούς.

Σε περίπτωση που οι χρήστες δεν επιθυμούν να λαμβάνουν πληροφορίες για οποιοδήποτε λόγο, μπορούν να επικοινωνήσουν με την Εταιρεία στην ακόλουθη ιστοσελίδα: https://ablebook.com.cy/contact/.

Δικαιώματα χρήστη (Για χρήστες της ΕΕ)

Μπορείτε να ζητήσετε να:

Λάβετε επιβεβαίωση σχετικά με το εάν υποβάλλονται σε επεξεργασία προσωπικές πληροφορίες που σας αφορούν και αποκτήστε πρόσβαση στις αποθηκευμένες προσωπικές σας πληροφορίες, μαζί με συμπληρωματικές

 

 • Ζητήστε διόρθωση των προσωπικών σας στοιχείων που βρίσκονται στον έλεγχό μας
 • Ζητήστε την απόλυτη διαγραφή των προσωπικών σας
 • Εναντίωση στην επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών από
 • Αίτημα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας πληροφοριών από
 • Υποβάλετε καταγγελία σε επόπτη

 

Ωστόσο, σημειώστε ότι αυτά τα δικαιώματα δεν είναι απόλυτα και ενδέχεται να υπόκεινται στα δικά μας έννομα συμφέροντα και ρυθμιστικές απαιτήσεις.

Πώς να ασκήσετε τα δικαιώματά σας;

Μπορείτε να υποβάλετε ένα επίσημο αίτημα/καταγγελία σχετικά με το GDPR στο info@ablebook.com.cy παρέχοντας τις ακόλουθες λεπτομέρειες:

Προσωπικα ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

 

 • Ονομα και επίθετο;
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου;
 • Συγκεκριμένες λεπτομέρειες του αιτήματος
 • εκπροσώπους

 

Συμπληρώστε μόνο εάν επιθυμείτε να εκπροσωπηθείτε από τρίτο μέρος. Λάβετε υπόψη ότι θα σας ζητηθεί να παράσχετε το Πληρεξούσιο που θα εξουσιοδοτεί το σχετικό τρίτο μέρος να ενεργεί για λογαριασμό σας.

 

 • Όνομα του εκπροσώπου
 • Η σχέση σας με τον εκπρόσωπο
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Αριθμός επαφής
 • ταχυδρομική διεύθυνση

 

Διατήρηση προσωπικών δεδομένων

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την παροχή των υπηρεσιών μας και τη συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις, την επίλυση διαφορών και την επιβολή των πολιτικών μας. Οι περίοδοι διατήρησης θα καθορίζονται λαμβάνοντας υπόψη το είδος των πληροφοριών που συλλέγονται και τον σκοπό για τον οποίο συλλέγονται, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις που ισχύουν για την κατάσταση και την ανάγκη καταστροφής παρωχημένων, αχρησιμοποίητων πληροφοριών το συντομότερο εύλογο χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, θα διατηρούμε αρχεία που περιέχουν προσωπικά δεδομένα χρηστών, επικοινωνίες και οτιδήποτε άλλο απαιτείται από τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

Μπορούμε να διορθώσουμε, να αναπληρώσουμε ή να αφαιρέσουμε ελλιπείς ή ανακριβείς πληροφορίες, ανά πάσα στιγμή και κατά την κρίση μας.

Προστασία προσωπικών πληροφοριών

Η Εταιρεία λαμβάνει εύλογα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να αποτρέψει την απώλεια, κακή χρήση ή αλλοίωση των προσωπικών στοιχείων των χρηστών της. Η Εταιρεία αποθηκεύει όλες τις προσωπικές πληροφορίες που παρέχονται από τους χρήστες στους ασφαλείς διακομιστές της (προστατευμένους με κωδικό πρόσβασης και τείχος προστασίας).

Οι προσωπικές πληροφορίες που παρέχονται από τους χρήστες στην Εταιρεία αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικές και κοινοποιούνται μόνο εντός της Εταιρείας, είναι οι πάροχοι υπηρεσιών της βασίζονται στην εμπλεκόμενη υπηρεσία και δεν αποκαλύπτονται σε κανένα τρίτο μέρος παρά μόνο στο πλαίσιο οποιασδήποτε κανονιστικής ή νομικής διαδικασίας. Σε περίπτωση που μια τέτοια γνωστοποίηση απαιτείται να γίνει από το νόμο ή οποιαδήποτε ρυθμιστική αρχή, θα γίνεται με βάση την «ανάγκη γνώσης», εκτός εάν δοθεί διαφορετική εντολή από τη ρυθμιστική αρχή. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η Εταιρεία ενημερώνει δεόντως το τρίτο μέρος σχετικά με τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών.

Περιορισμός ευθύνης

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τις πολιτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο ιστοτόπων ή άλλων διαδικτυακών εφαρμογών στις οποίες συνδέεται το https://ablebook.com.cy/ και δεν έχει κανέναν έλεγχο στη χρήση ή προστασία των πληροφοριών που παρέχονται από τους χρήστες ή συλλέγονται από αυτούς ιστότοπους ή άλλες διαδικτυακές εφαρμογές.

Χρήση των “COOKIES”

Ένα cookie είναι ένα αρχείο που περιέχει ένα αναγνωριστικό που αποστέλλεται από έναν διακομιστή ιστού σε ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού και αποθηκεύεται από το πρόγραμμα περιήγησης. Στη συνέχεια, το αναγνωριστικό αποστέλλεται πίσω στον διακομιστή κάθε φορά που το πρόγραμμα περιήγησης ζητά μια σελίδα από τον διακομιστή. Τα cookie μπορεί να είναι είτε “μόνιμα” ή cookies “συνεδρίας”: ένα μόνιμο cookie θα αποθηκευτεί από ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού και θα παραμείνει έγκυρο μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία λήξης, εκτός εάν διαγραφεί από τον χρήστη πριν από την ημερομηνία λήξης. ένα cookie περιόδου λειτουργίας, από την άλλη πλευρά, θα λήξει στο τέλος της περιόδου σύνδεσης χρήστη, όταν το πρόγραμμα περιήγησης ιστού είναι κλειστό. Τα cookies συνήθως δεν περιέχουν πληροφορίες που προσδιορίζουν προσωπικά έναν χρήστη, αλλά οι προσωπικές πληροφορίες που αποθηκεύουμε για εσάς ενδέχεται να συνδέονται με τις πληροφορίες που αποθηκεύονται και λαμβάνονται από τα cookies.

Τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν από διακομιστές ιστού για τον εντοπισμό και την παρακολούθηση των χρηστών καθώς πλοηγούνται σε διαφορετικές σελίδες σε έναν ιστότοπο ή μια διαδικτυακή εφαρμογή και αναγνωρίζουν τους χρήστες που επιστρέφουν σε έναν ιστότοπο ή μια διαδικτυακή εφαρμογή. Χρησιμοποιούμε τόσο περιόδους λειτουργίας όσο και μόνιμα cookies στον ιστότοπό μας. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί cookies για την ασφάλεια των δραστηριοτήτων των χρηστών και για τη βελτίωση της απόδοσης της διαδικτυακής της εφαρμογής. Τα cookies που χρησιμοποιεί η Εταιρεία δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες ή άλλες ευαίσθητες πληροφορίες.

Ενημερώσεις Πολιτικής Απορρήτου

Η Εταιρεία μπορεί να ενημερώνει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου από καιρό σε καιρό. Σε περίπτωση που η Εταιρεία αλλάξει ουσιαστικά αυτήν την Πολιτική, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο συλλέγει, επεξεργάζεται ή χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, η αναθεωρημένη Πολιτική Απορρήτου θα μεταφορτωθεί στον ιστότοπο ή/και στην ηλεκτρονική εφαρμογή της Εταιρείας. Ως προς αυτό, οι χρήστες συμφωνούν με το παρόν να αποδεχτούν την ανάρτηση μιας αναθεωρημένης Πολιτικής Απορρήτου ηλεκτρονικά στον ιστότοπο ή/και στην ηλεκτρονική εφαρμογή ως πραγματική ειδοποίηση της Εταιρείας προς τους χρήστες της. Η τελευταία αναθεώρηση θα αντικατοπτρίζεται στην ενότητα “Τελευταία τροποποίηση”. Η συνεχής χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής ή υπηρεσιών, μετά την κοινοποίηση τέτοιων τροποποιήσεων στον ιστότοπό μας ή/και την ηλεκτρονική μας εφαρμογή, συνιστά αναγνώριση και συγκατάθεσή σας για αυτές τις τροποποιήσεις στην Πολιτική Απορρήτου και τη συμφωνία σας να δεσμεύεστε από τους όρους τέτοιων τροποποιήσεων.