Όροι & Προϋποθέσεις της AbleCard

Ablebook Ltd, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός υπό τον Έφορο και Δικαιοδοσία Εταιρειών Κύπρου με αριθμό μητρώου HE402536. Τα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας βρίσκονται στην Αγίου Φανουρίου 1, Αραδίππου, 7102, Λάρνακα, Κύπρος και είναι Εταιρεία που έχει συσταθεί και εγγραφεί στην Κυπριακή Δημοκρατία σύμφωνα με το Κυπριακό Εταιρικό Δίκαιο.

1. Ορισμοί:

Αυτοί οι Όροι & Προϋποθέσεις περιλαμβάνουν τους ακόλουθους ορισμούς:

Ψηφιακή κάρτα αφοσίωσης: είναι μια ταυτότητα που εκδίδεται από την Εταιρεία (Ablebook Ltd) στα μέλη της ως μέρος ενός προγράμματος κινήτρων καταναλωτή, όπου συγκεντρώνονται εκπτώσεις για συγκεκριμένα μέλη του προγράμματος, όπως εστιατόρια, καφετέριες και άλλα συναφή καταστήματα.

Εταιρεία: σημαίνει Ablebook Ltd, με έδρα Αγίου Φανουρίου 1, Αραδίππου, 7102, Λάρνακα, Κύπρος.

Μέλη: είναι τα εγγεγραμμένα Μέλη του Σχεδίου Κάρτας Πιστότητας που δημιουργούν λογαριασμό και διατηρούν την ψηφιακή Κάρτα Πιστότητας.

Όροι: Οι ακόλουθοι Όροι & Προϋποθέσεις και τυχόν τροποποιήσεις τους.

Η χρήση της Ψηφιακής Κάρτας Πιστότητας προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρακάτω Όρων Χρήσης, οι οποίοι ισχύουν για ολόκληρο το περιεχόμενο, τα γραφικά, τις εικόνες, τις φωτογραφίες και τα αρχεία που περιέχονται σε αυτήν. Επομένως, ο χρήστης της Ψηφιακής Κάρτας Πιστότητας πρέπει να διαβάσει προσεκτικά αυτούς τους Όρους πριν την επισκεφτεί ή τη χρησιμοποιήσει. Εάν αυτά δεν γίνουν αποδεκτά, ο χρήστης θα πρέπει να τερματίσει τη χρήση της Ψηφιακής Κάρτας Πιστότητας ή οποιουδήποτε περιεχομένου της.

Οι ακόλουθοι Όροι πρέπει να διαβαστούν και να επιβληθούν μαζί με την Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας που βρίσκεται στη διεύθυνση https://ablebook.com.cy/. Η χρήση των προσωπικών σας στοιχείων διέπεται από την Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας, η οποία αποτελεί μέρος αυτών των Όρων.

2. Εισαγωγή:

2.1. Οι όροι ρυθμίζουν όλες τις πράξεις που πραγματοποιούνται μέσω του Σχεδίου Καρτών Πιστότητας. Οι Όροι ισχύουν για τη χρήση του λογαριασμού σας στο πλαίσιο της εφαρμογής της Ablebook Ltd και διέπουν τη σχέση μεταξύ της Εταιρείας και των Μελών.

2.2. Στόχος του Σχεδίου Κάρτας Πιστότητας είναι να επιβραβεύει τα Μέλη της Εταιρείας με ειδικές εκπτώσεις ή/και προσφορές κατά την πραγματοποίηση προωθητικών ενεργειών, καθώς και να ενημερώνει τα Μέλη για προϊόντα και υπηρεσίες της Εταιρείας όπως αυτά ορίζονται στους Όρους.

2.3. Οι Όροι είναι προσβάσιμοι ανά πάσα στιγμή μέσω της εφαρμογής και μπορείτε επίσης να βρείτε τον ιστότοπο της Εταιρείας στη διεύθυνση https://ablebook.com.cy/.

2.4. Οι Εκπτώσεις ισχύουν μόνο τοπικά, δηλαδή εντός της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Για να εξαργυρώσετε την έκπτωση πρέπει να επιδειχθεί η κάρτα Ψηφιακής Πιστότητας.

2.5. Το Πρόγραμμα Κάρτας Πιστότητας ισχύει μόνο για εγγεγραμμένα μέλη της Ablebook Ltd.

2.6. Επιλέξιμα Μέλη για το Πρόγραμμα Κάρτας Πιστότητας είναι Άτομα με Αναπηρία όπως ορίζεται στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία που αναφέρεται αποκλειστικά σε άτομα με μακροχρόνιες αναπηρίες.

3. Γενική χρήση του Προγράμματος Καρτών Πιστότητας:

3.1. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Σχέδιο Καρτών Πιστότητας για προσωπική και νόμιμη χρήση σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και δεν επιτρέπεται να αντιμετωπίσετε ή να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε υλικό από την εφαρμογή ή/και την Κάρτα Πιστότητας για εμπορικούς σκοπούς.

3.2. Πρέπει να χρησιμοποιείτε τις πληροφορίες και τα δεδομένα που περιέχονται στην εφαρμογή ή/και στην Κάρτα Πιστότητας με νόμιμο τρόπο και σύμφωνο με την καλή πίστη και τη δίκαιη πρακτική. Σε αντίθετη περίπτωση, αναλαμβάνετε την ευθύνη να αποκαταστήσετε οποιαδήποτε ζημιά μπορεί να προκληθεί σε εμάς από την παράνομη ή ακατάλληλη χρήση σας.

3.3. Επίσης, απαγορεύεται η εισαγωγή οποιουδήποτε κακόβουλου λογισμικού ή δεδομένων στην εφαρμογή μας με οποιονδήποτε τρόπο, το οποίο θα μπορούσε ενδεχομένως να αλλάξει την εμφάνιση και την πληρότητα των δεδομένων και την οργάνωση της εφαρμογής. Σε μια τέτοια περίπτωση, διατηρούμε το δικαίωμα να λάβουμε τα κατάλληλα νομικά μέτρα για την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας μπορεί να υποστεί.

3.4. Το περιεχόμενο της εφαρμογής (ενδεικτικά αναφέρεται σε εμπορικά σήματα, εικόνες, φωτογραφίες, σχέδιο, γραφικά, παρεχόμενες υπηρεσίες και γενικά όλα τα αρχεία αυτής της εφαρμογής) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, σήματα κατατεθέντα και σήματα υπηρεσιών και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κυπριακού Δικαίου, του Ευρωπαϊκού Δικαίου και των διεθνών συνθηκών. Επομένως, κανένα από αυτά δεν μπορεί να πωληθεί, εν όλω ή εν μέρει, να αντιγραφεί, να τροποποιηθεί, να αναπαραχθεί, να αναδημοσιευτεί ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

3.5. Η πνευματική ιδιοκτησία σε όλα τα υλικά της Εφαρμογής που παρέχονται από το Σχέδιο Καρτών Πιστότητας ανήκει στην Εταιρεία (Ablebook Ltd).

4. Διαδικασία καταλληλότητας και δημιουργίας λογαριασμού:

4.1. Για να πληροίτε τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία λογαριασμού στην εφαρμογή, πρέπει να είστε άνω των 18 ετών ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα κατάλληλο εγγεγραμμένο τρίτο μέρος.

4.2. Οι λογαριασμοί εντός της Εφαρμογής δημιουργούνται και εκδίδονται μόνο σε φυσικά πρόσωπα, με καθορισμένο ποσό χρέωσης για τη δημιουργία της Κάρτας Πιστότητας.

4.3. Ο Λογαριασμός κάθε νέου μέλους της εφαρμογής είναι αυστηρά ατομικός και δεν μπορεί να μεταφερθεί σε άλλο άτομο. Σε κάθε Μέλος θα παρέχονται, λοιπόν, οι Εκπτώσεις, οι οποίες θα αντιστοιχούν στις δικές του αγορές.

4.4. Η εγγραφή στο Σχέδιο Κάρτας Πιστότητας γίνεται ηλεκτρονικά, με το Μέλος να κατεβάσει την Εφαρμογή και να εισάγει τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη δημιουργία λογαριασμού στην ηλεκτρονική φόρμα αίτησης στην Εφαρμογή.

4.5. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή εγγραφή είναι να συμπληρώσετε όλα τα απαιτούμενα πεδία της φόρμας αίτησης, να αποδεχτείτε τους Όρους και να αναγνωρίσετε ότι έχετε διαβάσει την Πολιτική Απορρήτου. Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την είσοδο στο Πρόγραμμα Κάρτας Πιστότητας χωρίς καμία αιτιολόγηση. Σε περίπτωση που κάποιος αιτών υποβάλει ψευδείς πληροφορίες σε εμάς, ο αιτών ευθύνεται για οποιαδήποτε ανάρμοστη συμπεριφορά προς την Εταιρεία.

4.6. Είναι δική σας ευθύνη να μας ενημερώσετε για τυχόν αλλαγές στα προσωπικά σας στοιχεία που παρέχονται μέσω της αρχικής φόρμας εγγραφής όταν δημιουργείτε έναν λογαριασμό εντός της Εφαρμογής. Για να ενημερώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία, μπορείτε να κάνετε όλες τις απαραίτητες αλλαγές στο προφίλ σας εντός της Εφαρμογής ή στέλνοντας ένα email στο info@ablebook.com.cy.

5. Χαρακτηριστικά της εφαρμογής:

5.1. Η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη συλλογή εκπτώσεων μέσω του Σχεδίου Κάρτας Πιστότητας που βρίσκεται στην Εφαρμογή της Εταιρείας.

5.2. Οι Εκπτώσεις δεν εξαργυρώνονται με μετρητά ή οποιαδήποτε άλλη μορφή πίστωσης και δεν θα έχουν χρηματική αξία.

5.3. Οι Εκπτώσεις μπορούν να εξαργυρωθούν για την αγορά συγκεκριμένων προϊόντων από τη λίστα εστιατορίων, καφέ ή οποιασδήποτε άλλης σχετικής εταιρείας που προσφέρει η Κάρτα.

5.4. Οι Εκπτώσεις δεν μπορούν να μεταβιβαστούν ή να χρησιμοποιηθούν μεταξύ Μελών ή άλλων ατόμων.

6. Άλλα χαρακτηριστικά:

6.1. Μέσω της Εφαρμογής, θα μπορείτε να εντοπίσετε το προαναφερθέν κατάστημα που περιλαμβάνεται στο Σχέδιο και να λάβετε οδηγίες μέσω χαρτών smartphone ανά περιοχή σύμφωνα με τις υπηρεσίες τους.

7. Ακύρωση λογαριασμού:

7.1. Μπορείτε να διαγράψετε τη συνδρομή ή/και τον λογαριασμό σας επικοινωνώντας μαζί μας και ζητώντας τη διαγραφή του λογαριασμού σας στέλνοντάς μας ένα email στο info@ablebook.com.cy.

7.2. Ο λογαριασμός εφαρμογής σας θα διαγραφεί εντός 10 εργάσιμων ημερών από το αίτημά σας.

7.3. Δεν φέρουμε ευθύνη απέναντί ​​σας για άμεσες ή έμμεσες, υπάρχουσες ή μελλοντικές απώλειες που σχετίζονται με τον τερματισμό ή τη διαγραφή του Λογαριασμού ή/και του Προγράμματος Κάρτας Πιστότητας.

8. Αναστολή και τερματισμός Υπηρεσιών:

8.1. Ενδέχεται να αναστείλουμε τη λειτουργία της Εφαρμογής για εργασίες επισκευής ή συντήρησης ή για να ενημερώνουμε ή να αναβαθμίζουμε τα περιεχόμενα της λειτουργικότητας της Εφαρμογής από καιρό σε καιρό. Η πρόσβαση ή η χρήση της Εφαρμογής ή των σελίδων που συνδέονται με αυτήν δεν θα είναι απαραίτητα αδιάκοπη.

8.2. Διατηρούμε το δικαίωμα να αποφασίσουμε να αναστείλουμε ή να διακόψουμε την πρόσβαση σε μέρος ή ολόκληρη την Εφαρμογή κατά την κρίση μας.

8.3. Σε περίπτωση που αναστείλουμε ή διακόψουμε την πρόσβαση σε μέρος ή ολόκληρη την Εφαρμογή, θα ειδοποιήσουμε μια εβδομάδα για να εξαργυρώσετε τις διαθέσιμες Εκπτώσεις σας.

9. Προσφερόμενες εκπτώσεις:

9.1. Το Πρόγραμμα καρτών αφοσίωσης σάς δίνει τη δυνατότητα, αλλά όχι την υποχρέωση να εξαργυρώσετε τις διαθέσιμες Εκπτώσεις που έχουν οριστεί στην Εφαρμογή.

9.2. Μια λίστα με συγκεκριμένα εστιατόρια, καφετέριες και άλλες σχετικές οντότητες μπορείτε να βρείτε στην εφαρμογή. Επιπλέον, το σύνολο των Εκπτώσεων μπορεί να βρεθεί και μέσα στην Εφαρμογή.

9.3. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε ή να τροποποιήσουμε τις Εκπτώσεις που είναι διαθέσιμες στην Εφαρμογή κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση ή ειδοποίησή σας. Τέτοιες τροποποιήσεις δημοσιεύονται στην Εφαρμογή.

10. Ευθύνη:

10.1. Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή μας και κατά την εγγραφή σας το Πρόγραμμα Καρτών Πιστότητας σε καθημερινή βάση. Στη βάση αυτή, εκτός από όσα ορίζονται ρητά στους παρόντες Όρους και σύμφωνα με τα θεσμοθετημένα δικαιώματά σας, δεν συνάπτουμε όρους, εγγυήσεις ή άλλους όρους σε σχέση με την Εφαρμογή ή το Πρόγραμμα Κάρτας Πιστότητας ή οποιοδήποτε εγγυημένο ή προβλεπόμενο αποτέλεσμα χρησιμοποιώντας την Εφαρμογή ή το Σχέδιο.

10.2. Δεν φέρουμε ευθύνη για αποτυχία να συνεργαστούμε με αυτούς τους Όρους λόγω οποιουδήποτε γεγονότος που είναι πέρα ​​από τον εύλογο έλεγχό του, συμπεριλαμβανομένης (χωρίς περιορισμό) της εισαγωγής εσφαλμένων πληροφοριών από οποιοδήποτε Μέλος.

10.3. Στο μέτρο που επιτρέπεται από το νόμο, εμείς, οι υπάλληλοι και οι πράκτορές μας θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε αξιώσεις, απώλειες, ζημιές, τραυματισμούς, κόστη και έξοδα (είτε άμεσες, έμμεσες ή επακόλουθες) υποστούν, υποστούν ή προκύψουν ως αποτέλεσμα ή προκύπτουν εκτός ή με οποιονδήποτε τρόπο συνδεδεμένο με την Εφαρμογή ή/και χρήση οποιωνδήποτε εκπτώσεων.

10.4. Δεν φέρουμε ευθύνη για τα προϊόντα που προσφέρονται ή αποκτήθηκαν ή αγοράστηκαν μέσω της Εφαρμογής. Για τυχόν ελαττώματα των προϊόντων που αποκτήθηκαν μέσω των Εκπτώσεων, επικοινωνήστε με την Εταιρεία όπως αναφέρεται στους παρόντες Όρους & Προϋποθέσεις στο info@ablebook.com.cy.

11. Εφαρμοστέο δίκαιο:

11.1. Οι Όροι διέπονται από τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

11.2. Σε περίπτωση οποιασδήποτε ασυνέπειας μεταξύ των παρόντων Όρων και της ισχύουσας νομοθεσίας, υπερισχύει το εφαρμοστέο δίκαιο.

12. Άλλοι Όροι:

12.1. Μπορούμε να τροποποιήσουμε, να αποσύρουμε, να αναστείλουμε ή/και να διακόψουμε τα Σχέδια ή οποιοδήποτε μέρος τους ανά πάσα στιγμή, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια χωρίς προειδοποίηση.

12.2. Αυτοί οι όροι μπορούν να τροποποιούνται από καιρό σε καιρό χωρίς προειδοποίηση και οποιεσδήποτε αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ αμέσως μετά τη δημοσίευσή τους στον ιστότοπό μας στη διεύθυνση https://ablebook.com.cy/ ή στους Όρους αυτής της Εφαρμογής. Οι τροποποιημένοι Όροι θα εμφανιστούν με τη μορφή ειδοποίησης μόλις χρησιμοποιήσετε την Εφαρμογή.

12.3. Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων κριθεί μη εκτελεστή, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα οποιασδήποτε άλλης διάταξης.

12.4. Ενδέχεται να καθυστερήσουμε την επιβολή των δικαιωμάτων μας βάσει αυτών των Όρων χωρίς να τα χάσουμε.

12.5. Συμφωνείτε ότι ενδέχεται να αναθέσουμε υπεργολαβικά την εκτέλεση οποιασδήποτε υποχρέωσής μας ή να εκχωρήσουμε αυτούς τους Όρους ή οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις μας χωρίς να σας δώσουμε καμία ειδοποίηση.

12.6. Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία ή παράπονο (σχετικά με την Εφαρμογή ή το Πρόγραμμα Κάρτας Πιστότητας), απευθυνθείτε στο info@ablebook.com.cy.