Συμμορφωθείτε – επιτέλους – με τα αυτονόητα!

Η πληρέστατη λίστα αιτημάτων προς πλήρη ικανοποίηση που κατατέθηκε (σήμερα 28/2/2020) από τη Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων των Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ) προς την ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών ξεδιπλώνεται ως ακολούθως:

 1. Συμμόρφωση των μη συμμορφωμένων ως σήμερα υπηρεσιών του Υπουργείου με την υποχρέωση της δια νόμου θεσμοθετημένης ουσιαστικής διαβούλευσης με τον τριτοβάθμιο, αντιπροσωπευτικό φορέα των ατόμων με αναπηρίες.
 2. Ίδρυση Ανεξάρτητης Αρχής Προσβασιμότητας για Άτομα με Αναπηρίες.
 3. Ετοιμασία και υλοποίηση από το κράτος ενός Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης ειδικά για την Προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρίες.
 4. Ετοιμασία ολοκληρωμένης νομοθεσίας διασφάλισης εφαρμογής στην πράξη της αρχής του καθολικού σχεδιασμού.
 5. Καθορισμός χρονοδιαγράμματος με βάση το οποίο όλα τα ιδιόκτητα κτήρια και τα κτήρια που ενοικιάζονται από το κράτος για σκοπούς στέγασης δημόσιων κρατικών υπηρεσιών θα πληρούν τις προδιαγραφές που αφορούν την ασφαλή πρόσβαση και ανεξάρτητη διακίνηση των ατόμων με κινητική, αισθητηριακή, νοητική και ψυχοκοινωνική αναπηρία.
 6. Λειτουργία ασφαλούς, οικονομικά προσιτού, προσβάσιμου, βιώσιμου συστήματος δημόσιων μεταφορών για τα άτομα με αναπηρίες.
 7. Ίδρυση και λειτουργία ειδικής υπηρεσίας μαζικής μεταφοράς των ατόμων με αναπηρίες (σύστημα μεταφοράς ανταποκρινόμενο στη ζήτηση («demand responsive system»).
 8. Εφαρμογή εθνικών και διεθνών προτύπων και προδιαγραφών για το σχεδιασμό χώρων στάθμευσης που προορίζονται για αποκλειστική χρήση από άτομα με αναπηρίες.
 9. Εγκατάσταση ηχητικών φώτων και κατάλληλων μηχανισμών στα φώτα τροχαίας και στις διαβάσεις πεζών για σκοπούς εξυπηρέτησης των ατόμων με αναπηρίες.
 10. Κατοχύρωση της προσβασιμότητας όλων των ατόμων με αναπηρίες και λήψη μέτρων για τη μη τοποθέτηση ή/και τον παραμερισμό οποιωνδήποτε εμποδίων είναι τοποθετημένα αυθαίρετα στα πεζοδρόμια και άλλους δημόσιους χώρους.
 11. Ορθός σχεδιασμός του «Οδηγού Όδευσης Τυφλών» που να συνάδει με τα εθνικά και διεθνή πρότυπα και κανονισμούς.
 12. Θεσμοθέτηση της Αρχής της κατά προτεραιότητα εξυπηρέτησης των ατόμων με κινητικές, αισθητηριακές, νοητικές και ψυχοκοινωνικές αναπηρίες, και αναβάθμιση της ποιότητας της εξυπηρέτησης τους από τους Λειτουργούς των διαφόρων Υπηρεσιών.
 13. Κατάργηση του ηλικιακού κριτηρίου για σκοπούς μη-διάκρισης και ίσης μεταχείρισης των παιδιών και ενηλίκων με αναπηρία, σε όλες τις πολιτικές του κράτους συμπεριλαμβανομένου και της απαλλαγής τους από τα τέλη κυκλοφορίας του οχήματος που χρησιμοποιούν για τις μετακινήσεις τους

‘‘Μόνο με υλοποίηση των πιο πάνω εισηγήσεων μπορούμε σοβαρά να αναφερόμαστε σε άρση του κοινωνικού αποκλεισμού, της εξαθλίωσης και της περιθωριοποίησης που βιώνουν χιλιάδες άτομα με αναπηρίες στη χώρα μας’’ επισημαίνει σε σχετικό μήνυμά της η ΚΥΣΟΑ και έχει 100% δίκαιο.

Πηγή: presspublica.gr