Μια ακόμα κίνηση ανθρωπιάς από την Ομάδα Αγάπης Χέρια

Αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά το μεγαλείο της ανθρώπινης ψυχής, παρέδωσαν επιταγή στο Ίδρυμα Άγιος Λάζαρος. Τέτοιες ενέργειες είναι σπάνιες στην εποχή που ζούμε. Οφείλουμε να συγχαρούμε αυτά τα άτομα που επιτελούν ένα τόσο αξιοθαύμαστο έργο και ας παραδειγματιστούμε εμείς οι υπόλοιποι.

“Το Κέντρο για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες με την επωνυμία “‘Αγιος Λάζαρος” εξυ­πηρετεί ενήλικα άτομα (ηλικίας άνω των 18 ετών) με ελαφρά και μέτρια νοητική υστέρηση από την πόλη και την επαρχία της Λάρνακας, στην Κύ­προ. Αποτελεί εθελοντική οργάνωση και διοι­κείται από δωδεκαμελές Διοι­κητικό Συμβούλιο. Τα έσοδά του προ­έρχονται από το Σχέδιο Κρατικών Χο­ρηγιών, τροφεία και διάφορες εισφορές. Σκοπεύει στην κοινωνική ένταξη των εξυπηρετούμενων. Υπηρεσίες – Δράσεις – Κέντρο Ενηλίκων: Λειτουργεί καθημερινές από 07:30 – 15:00 και προ­σφέρει εργαστήρια, εκ­παίδευση, δημιουργική απασχόληση, δω­μάτιο αι­σθήσεων, ιατροφαρμακευ­τική περίθαλψη, εξόδους και εκ­δρομές, εκδη­λώσεις. Παρέχεται σχολικό για τη μετακίνηση και πρόγευμα και γεύμα κα­τά τη διάρκεια του προγράμματος. Τα Εργα­στήρια περιλαμ­βάνουν: Αγ­γειοπλαστική, Καλαθοπλεκτική, Ξυλουρ­γική, Κηπουρική, Ανακύκλωση Αλουμινί­ου, Ζωγραφική, Η/Υ, ατομική φροντίδα, οικοκυρικά, γυμναστική, μουσικοθεραπεία, εργοθερα­πεία. – Σπίτι στην Κοινότητα:

Για ενηλίκους με μέτρια νοητική υστέρη­ση. Λει­τουργεί σε 24ωρη βάση (φιλοξενεί έως 5 άτομα). Οι στόχοι της εκπαίδευ­σης είναι: αυτοεξυπηρέτη­ση, επίλυ­ση προ­βλημάτων, αυ­τονομία στην κάλυψη των προσωπικών αναγκών, ίσες ευκαιρίες, κοινωνικ­ή ενσωμάτω­ση, αντιμετώπιση περιθωριοποίησης και στιγ­ματισμού, ανάδειξη δεξιοτή­των, αποϊδρυματοποίηση. – Επαγγελματική αποκατάσταση: Για ενήλικες που αναζητούν ερ­γασία ανάλογα με τις ικα­νότητες, και ιδιαιτερότητες, τις ανάγκες και τα προβλή­ματα καθενός. Προσφέρονται υπηρε­σίες αναζήτησης ερ­γασίας, εκπαί­δευση και επαγγελματική στήριξη των εργαζομένων, στήρι­ξη της οικο­γένειας, συνεργασία και στήριξη εργοδοτών και προσωπικού στο χώρο εργασί­ας, μεταφορά από και προς την εργα­σία (εκεί όπου χρειάζεται).”

Επικοινωνία Οδός Ολύμπου Τ.Θ. 42371 6533 ΛΑΡΝΑΚΑ ΚΥΠΡΟΣ
Τηλ.: +35724662133 Fax: +35724660309
E-mail: [email protected]
Ιστοσελίδα: www.agioslazarosamea.co